Lausunto Kallvikintien päivitetyistä suunnitteluperiaatteista

Katukyltti.

Kaupungin asemakaavapalvelu on laatimassa Kallvikintien ympäristölle Vuosaaressa suunnitteluperiaatteita täydennysrakentamista sekä yleiskaavassa alueelle hahmotellun uuden raitiotielinjan valmistelua varten. Suunnitelmista oli viime keväänä esillä aiempi versio ja asiasta keskusteltiin myös lokakuussa Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunnan järjestämässä Keski-Vuosaaren aluefoorumissa Vuoniityn peruskoululla.

Nyt suunnitteluperiaatteisiin on tehty muutoksia ja hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten. Kaavamateriaalia on myös täydennetty konsulttityönä teetetyillä Kallvikintien katutilan maisemaselvityksellä ja viitesuunnitelmalla sekä yleisemmällä koko Vuosaaren toimitilaselvityksellä.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta antoivat viime vuoden toukokuussa lausunnon kaavahankkeesta sekä Merikorttikuja 6 asemakaavasta. Kannanotossa esitetyt kriittiset kommentit alueelle hahmotellun ison mittakaavan uudisrakentamisen maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti vahingollisesta vaikutuksesta sekä allekirjoittajien ehdotukset jatkotyötä varten ostoskeskuksen ja Rantakiventien koulurakennuksen osalta ovat edelleen ajankohtaisia. Siksi keväinen lausunto on uudelleen mukana myös uuden täydentävän mielipiteen lopussa liitteenä, katso tarkemmin vuosaari.fi

Keski-Vuosaaren maisemallinen pääväylä

Viime kevään mielipiteessään vuosaarelaisyhteisöt kiinnittivät erityistä huomiota Kallvikintien ympäristön osalta alueen 1960-lukulaisen suunnittelun ja maiseman sekä rakennetun ympäristön kannalta parhaiten alkuperäistä ilmettä säilyttäneeseen pohjoisosaan eli väljästi Merikorttitien ja Mustalahdentien väliseen osuuteen molemmilla puolilla Kallvikintietä.

Nyt päivitetyltä suunnitteluperiaatteiden kartalta onkin kiitettävästi poistettu tutkittavia rakentamiskohdealueita mainitulta alueelta Kallvikintien länsipuolelta. Olisi kuitenkin tärkeää toteuttaa sama tarkistus myös tien toisella puolella ainakin Heteniityntien koulurakennuksen kohdalta Kangaslampeen asti eli luopua uuden rakentamisen ehdottamisesta koulun tontille, Lauri Silvennoisen suunnitteleman Kivisaarentien korttelin länsipuolelle sekä Kangaslammen eteläpuolelle.

Tämä tekisi mahdolliseksi siirtää eteenpäin tulevaisuuden helsinkiläisille edes yhden edustavan osuuden Keski-Vuosaaren pääkadun maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä sellaisena kuin se aikanaan suunniteltiin ja millaisena jo useat vuosaarelaissukupolvet ovat sen kokeneet.

Viheryhteydet

Kallvikintien männikköiset ja ilmeikkäät reunustat luovat paikkaan paitsi maisemallisesti tärkeän kokonaisuuden, niin muodostavat kapeudestaan huolimatta myös viheryhteyden halki Keski-Vuosaaren. Osin pirstaloituneiden metsäisten osuuksien kytkeytyneisyyttä eri suuntiin on syytä vaalia huolella jatkosuunnittelussa myös Kallvikintien eteläisemmässä osassa.

Suunnitteluperiaatteiden kartalla esitetään tutkittavaksi rakentamista Broändan alueelle Kurkimoisioon Broändanpuron ja Kallvikintien väliin. Alueella on voimassa oleva asemakaava asuinrakentamista varten, mutta se on toteutettu vain osittain ja nykyisin rinteen itäosa on vielä hienoa metsäaluetta.

Paikan rakentamattomaan osaan on viime vuoden lopulla tehty kaupunginhallituksessa tontinvarauspäätös Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille. Näiden hakemuksessaan esittämät tonttien alustavat toteutussuunnitelmat poikkeavat kuitenkin kaupunginhallituksen päätösmateriaalin mukaan merkittävästi nyt voimassa olevista asemakaavoista ja edellyttävät siksi asemakaavojen muuttamista.

Jatkotyössä ei tulisi kaventaa Vartiokylänlahdelta Broändan kautta Mustavuoreen ulottuvan tärkeän luontovyöhykkeen leveyttä miltään osin, vaan pikemminkin edistää nykyisen metsän säilymistä mahdollisimman hyvin. On valitettavaa ja ongelmallista, että rakennuttajien asemakaavoista poikkeavien ei-julkisten hankesuunnitelmien perusteella tehdään päätöksiä tonttien varauksista.

Raide-Jokeri 2

Suunnitteluperiaatteiden selostuksessa kerrotaan, että Raide-Jokeri 2 pikaraitiotien arvioidaan alustavasti toteutuvan 2030-luvulla. Raitiotie korvaisi nykyisen Runkolinja 560 -bussilinjan. Kyseessä ei olisi perinteisen raitiotien kaltainen liikenneväline, vaan nopeampi ja suuremman kuljetuskapasiteetin mahdollistava uusi liikennemuoto.

Allekirjoittajien mielestä uusi raitiotie tulisi toteuttaa Kallvikintiellä kadun leveyden osalta mahdollisimman pienin muutoksin. Koska alueen rakentamista nyt perustellaan nimenomaan tällä uudella tulevalla raideyhteydellä, ei rakentamiseen pidä alueella ryhtyä ennen kuin hankkeesta ja sen rahoituksesta on tehty kaupunginvaltuustossa lopullinen päätös.

Helsingissä 23.1.2019

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja