Heteniitynkentän peruskorjauksen suunnitelmat läpi kaupunkiympäristölautakunnassa

Heteniitynkentän, puiston ja pysäköintialueen suunnitelmia. Suunnitelmaluonnos: WSP Finland Oy

Heteniitynkentän, puiston ja pysäköintialueen suunnitelmia. Suunnitelmaluonnos: WSP Finland Oy

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina 27.2. kokouksessaan Heteniitynkentän, puiston ja pysäköintialueen peruskorjaussuunnitelmia. Asia jäi pöydälle jäsen Amanda Pasasen (vihr.) ehdotuksesta. Asia oli uudelleen käsiteltävänä lautakunnassa tiistaina 5.3. jolloin se meni läpi esittelijän ehdotuksesta poiketen. Anni Sinnemäki (vihr.) ja Mia Haglund (vas.) Heidän vastaehdotuksessaan, joka hyväksyttiin yksimielisesti, sanottiin:

”Lautakunta kannustaa toimialaa etsimään yhdessä kenttää käyttävän seuran kanssa kestävän ratkaisun kentällä käytettäville materiaaleille ottaen huomioon että EU on kieltämässä kumirouheen käytön osana mikromuovirajoituksia, jotka on jo hyväksytty EU:ssa vuonna 2023.”

Suunnitelman tavoitteena on peruskorjata Heteniitynkenttä ja tehdä siitä monipuolinen, turvallinen ja viihtyisä lapsia, nuoria, aikuisia ja senioreita palveleva liikunta- ja virkistysympäristö. Tavoitteena on säilyttää puiston metsäinen yleisilme, mutta palauttaa näkymiä yleisurheilukentälle.

Puistoalueella lisätään luonnon monimuotoisuutta istuttamalla uusia puita ja pensaita, perustamalla uusia niittyalueita ja jättämällä alueelle lahopuita. Haitalliset vieraslajit, kuten kurtturuusu, poistetaan. Kunnostuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitteena on käyttää nykyisiä varusteita ja materiaaleja mahdollisimman paljon.

Suunnitelmalla varmistetaan liikuntapuiston säilyminen käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa ja huomioidaan kaupunginosan liikuntapalveluiden kasvava käyttäjämäärä.

Tekojää yläkentille

Heteniityntien tekonurmikentälle kaavaillaan tekojäärataa talvikausiksi. Kuva: Antti Honkanen

Heteniityntien tekonurmikentälle kaavaillaan tekojäärataa talvikausiksi. Ilmakuva: Antti Honkanen

Heteniitynkentän ”yläkenttien” jalkapallo- ja tenniskenttäalue peruskorjataan ja kenttien pohjarakenteisiin asennetaan jäähdytysputkistot tekojäätä varten. Jääkiekkokaukalo sijoittuu tenniskenttien kohdalle, ja muu luistelualue jäädytetään jalkapallokentälle. Liikuntapalvelut on vuokrannut pelikentän FC Viikingeille sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2030. FC Viikingit on kustannuksellaan asentanut kentälle tekonurmen. Rakennussuunnittelun yhteydessä määritellään tekonurmikentän täytemateriaali. Pelikentälle uusittavan tekonurmen ja täytemateriaalin kustannukset maksaa kentän vuokrannut urheiluseura.

Katukoripallokentän asfaltti uusitaan ja kenttä saa uuden, värikkään pinnan. Nykyisen ulkokuntoilupaikan laitteita uusitaan. Metsäiselle puistoalueelle lisätään uusia ulkokuntoilupaikkoja.

Heteniitynkentän peruskorjauksen yhteydessä parannetaan nykyisiä kulkuyhteyksiä, perustetaan uusia kivituhkapintaisia kulkureittejä ja lisätään oleskelupaikkoja. Liikuntapuiston valaistus uusitaan tarvittavin osin: valaisimia lisätään uusille kulkureiteille. Alueen hulevesien hallintaa parannetaan.

Paikoitusalue laajenee

Paikoitusalue laajenee.

Paikoitusalue laajenee idän suuntaan.

Pohjoisosan paikoitusaluetta laajennetaan idän suuntaan säilyttäen mäntymetsä. Vanha huoltorakennus suunnitellaan korvattavaksi uudella. Huoltorakennuksen suunnittelu toteutetaan erillisenä hankkeena, mutta suunnitelmat yhteensovitetaan keskenään.

Alueen puustoinen ilme säilytetään ja kasvillisuusalueita kunnostetaan. Yksittäisiä puita ja pensasalueita poistetaan uusien toimintojen, reittien, puiden huonokuntoisuuden tai näkymien avaamisen vuoksi. Uusia puita istutetaan huoltorakennuksen, paikoitusalueen, kulkuyhteyksien ja kuntoilualueiden läheisyyteen. Kuluneen metsänpohjan ennallistamiseksi istutetaan kuntta-alueita ja metsäalueille istutetaan uusia metsäpuun taimia.

Puiston tasaus noudattelee pääpiirteissä nykyisiä tasauksia. Jalkapallokentän pohjois- ja itäreunan tasausta muotoillaan uudelleen, reunaa tuetaan matalalla tukimuurilla ja alla sijaitseva vesihuoltolinja siirretään kentän länsipuolelle. Liikuntapuistoalueen kuivatus perustuu hulevesiviemäröintiin.

Suunnittelualueen rakentamisen kustannukset ovat noin 2 903 000 euroa eli noin 40,7 euroa/m² (alv. 0 %). Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 102 514 euroa, 1,45 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2025 alkaen.