Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan loppuvaiheessa kahtia jaetun asemakaavan länsiosan 3.2. ja itäosan 6.10.2021. Kummastakin kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Länsiosan asemakaavasta oikeudessa on kolme ja itäosan asemakaavasta viisi valitusta.

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jättivät yhteisen valituksen hallinto-oikeuteen 19.11.2021. Vaadimme ensisijaisesti, että Meri-Rastilan itäosan asemakaava kumotaan kokonaan, toissijaisesti, että metsäalueille Pohjavedenpuistoon, Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon osoitettu rakentaminen kumotaan.

Kaavan toteuttamisen vaikutuksia ei pystytä arvioimaan selvitysten puutteellisuuden vuoksi. Tarvittavia luontoselvityksiä ei ole tehty. Laji- ja luontotyyppikartoitukset Metso-luokitelluista arvometsistäkin puuttuvat. Pohjavesiselvitystä ei ole tehty. Asukasmäärän lisääntymisen, lähivirkistysalueille rakentamisen ja metsäverkostoyhteyden heikentämisen yhteisvaikutuksia Kallahden Natura-alueelle ei ole arvioitu riittävällä tarkkuudella.

Kaavoituksen päätarkoitus Meri-Rastilan segregaation ehkäisy ei toteudu, jos asuntoja rakennetaan liikaa suhteessa palveluihin, liikenneyhteyksiin ja virkistysalueisiin. Näillä kaikilla on liian suuri käyttöpaine jo nyt.

Lähes seitsemän vuotta kestäneen suunnittelun viimeisessä vaiheessa kaavoittaja on lopulta myöntänyt kaavoittavansa, paitsi Meri-Rastilaa, myös Kallahtea. Kaavan kaikki julkilausutut vaikutukset kuitenkin kohdistuvat vain Meri-Rastilaan. Kallahden metsien Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston rakentamista osaksi Meri-Rastilan asuinaluetta ei ole lainkaan arvioitu Kallahden asuinalueelle aiheutuvien vaikutusten kannalta.

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsyn valitus on luettavissa osoitteessa sll.fi/helsinki/2021/11/24/valitus-meri-rastilan-itaosan-asemakaavamuutoksesta/

Helena Saarikoski
Kallahti Kallvik ry, puheenjohtaja