Asukastalojen toimintamallista

Vuosaaren asukastalojen/ yhteiskerhotilojen toimintamalli perustuu 1990-luvulla otettuun näkökulmaan Asuntohallituksen ohjeistuksen mukaiseen talokerhotilojen rakentamiseen. Talokohtaisten lähikerhotilojen lisäksi haluttiin rakentaa useamman taloyhtiön yhteisiä yhteiskerhotiloja mahdollistamaan asukkaille monipuoliset ja erityisharrastuksia tukevat yhteiskäyttötilat. Ajatuksena oli, että tiloja voisivat käyttää sovitusti myös talojen ulkopuoliset harrastus- ja toimintaryhmät. Näiden pysäköintiyhtiön yhteiskerhotilojen toiminta tuki uusien asukkaiden tutustumista toisiinsa ja vahvisti alueen yhteisöllisyyttä. Tärkeää oli, että yhteiskerhotilassa asukkaista koostuva hallintaryhmä ohjasi talon toimintaa. Mallin heikkoutena oli se, että asukkaiden roolia ei määritelty Asuntohallituksen tai kaupungin yleisohjeistuksella niin selkeästi kuin talokohtaisissa kerhotiloissa ja että toiminnan järjestäminen perustui asukkaiden vapaaehtoistyölle.

Pohjoisessa Vuosaaressa sijaitseva Vuosaaren lähiöasema on Helsingin kaupungin asukastalo. Verrattuna pysäköintiyhtiöiden hallinnoimiin asukastaloihin Vuosaaren lähiöasema on tilana pienempi, mutta tarjoaa asukastalojen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti mahdollisuuden erilaiselle harraste- ja asukas- ja yhdistystoiminnalle sekä edullisen tilavarauksen yksityistilaisuuksille. Toisin kuin yhteiskerhotiloissa Lähiöaseman toimintaa organisoi kaupungin palkkaama sosiaaliohjaaja apunaan vapaaehtoisia ja palkkatuetuilla työjaksoilla työskenteleviä pitkäaikaistyöttömiä.

Asukastaloiksi kutsutut pysäköintiyhtiöiden hallinnoimat yhteiskerhotilat ovat omistavien taloyhtiöiden lakisääteistä kerhotilaa. Jos nykyiset yhteiskerhotilat purettaisiin, tulisi kuhunkin omistavaan taloyhtiöön rakentaa lisää yhteiskäyttötilaa. Yhteiskerhotilojen vuokratuotot eivät vaikuta asukkaiden hoitovastikkeeseen, vaan tuotot menevät pysäköintiyhtiön taseeseen. Pysäköintiyhtiöiden ei perustamisajatuksensa mukaisesti tule tuottaa voittoa yhteistilojen toiminnalla tai pysäköintipaikkojen vuokrauksella.

Vuosaaressa asukas- ja harrastetoiminnan tilojen osalta tarve ja tilat eivät kohtaa. Monet yhdistykset ja ryhmät ovat vailla riittäviä tiloja. Toisaalta alueella on yhteiskerhotiloja, joita ei kovin hyvin tunneta tai joiden tilahinnoittelu ei mahdollista yleishyödyllistä toimintaa. Yhteiskerhotalojen toiminnan organisointi ja toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen puhtaasti vapaaehtoisvoimin on vaikeaa. Yhteiskerhotiloja hallinnoivilla pysäköintiyhtiöillä onkin suuri vastuu miettiessään asukastalojen/yhteiskerhotilojen kehittämistä.

Minna Suoknuuti,
yhdyskuntatyöntekijä,
sosiaali- ja terveystoimiala,
Helsingin kaupunki

Asukastilaisuus yhteistiloista

Vuosaari-toimikunta järjestää asukastilaisuuden alkusyksystä, jos vain koronatilanne sen sallii.

Liisa Winberg
,
puheenjohtaja,
Vuosaari-toimikunta