Ilveskorvenpuiston puistosuunnitelma hyväksyttiin

Haivainnekuva Ilveskorvenpuistosta uudistuksen jälkeen.

Haivainnekuva Ilveskorvenpuistosta uudistuksen jälkeen. Havainnekuva: Näkymä Oy

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 2.6. hyväksyä Ilveskorvenpuiston puistosuunnitelman. Kokouksessa suunnitelmaan tehtiin Nuutti Hyttisen (ps.) ja Atte Kalevan (kok.) ehdotuksesta lisäys, jossa puiston suuret puut, erityisesti havupuut, säilytetään ja suunnittelu jatkuu siltä pohjalta.

Peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva ja viihtyisä kaupunkipuisto. Puiston oleskelu- ja leikkipaikkoja uudistetaan, toimintoja monipuolistetaan ja kulkuyhteyksiä parannetaan. Puiston historiallisia arvoja kunnioitetaan ja kerrokselliset lähtökohdat huomioidaan.

Puisto rakennettiin 1960-luvulla Kangaslammen ympärille. Puistoon on tehty erilaisia muutoksia vuosikymmenten aikana, esimerkiksi lisätty leikkipaikka sekä kaksi laituria. Nykyisin puiston yleisilme on kulunut ja kalustus, varustus sekä osittain myös kasvillisuus ovat uudistamisen tarpeessa.

Suunnitelman sisältö

Karttakuvassa näkyy Ilveskorvenpuiston suunnitelmia. Kuva: Helsingin kaupunki

Karttakuvassa näkyy Ilveskorvenpuiston suunnitelmia. Kuva: Helsingin kaupunki

Ilveskorvenpuiston toiminnalliset alueet sijoittuvat jatkossakin lammen ja ostoskeskuksen tontin väliselle alueelle, nyt entistä monipuolisempina. Aluetta halkoo puistoaukio, jolta nousee leveitä oleskeluun soveltuvia tasanteita ja penkkejä sekä istutuksia. Puistoaukion molemmin puolin on sijoitettu erilaiset toiminnalliset alueet. Leikkipaikka uusitaan kauttaaltaan ja siirretään nykysijainnistaan aukion eteläpuolelle, jolloin se on etäämmällä liikennealueista. Leikkipaikan vanhalle paikalle sijoitetaan toimintoja kaikenikäisille: maatrampoliineja, pingispöytiä, polkulaitteita sekä parkour-välineitä.

Lammen länsipuolta elävöitetään muuttamalla puistossa sijainnut bussien kääntöpaikka uudeksi sisääntuloaukioksi Kallvikintieltä. Suunnitelma ottaa huomioon suunnitteilla olevan kaavamuutoksen, joka mahdollistaisi pienen kahvilarakennuksen sijoittamisen kulmaukseen. Aukiolta tehdään uusi esteetön käytäväyhteys lammen rantaan. Lammen länsipuolelle sijoitetaan myös kuntoilupiste sekä istutusalueet, joista osa toimii myös hulevesirakenteina. Puiston uusien istutusten suunnittelussa pyritään monimuotoisuuteen käyttäen myös 1960- ja 70-luvuille tyypillisiä kasvilajeja. Kallvikintien reunavyöhykettä loivennetaan, jotta sen hoitotasoa voidaan parantaa. Loivennuksen myötä puusto harvenee, jolloin myös näkymiä lammelle avautuu enemmän.

Laitureita, suihkulähde

Lampeen esitetään kolmea erilaista laiturirakennetta, joilta avautuu mahdollisuus veden ääreen pääsyyn entistä paremmin. Lampeen suunnitellaan myös suihkulähde, joka parantaa lammen veden kiertoa.

Alkaa imuruoppauksella

Näkymä Purjetien suunnasta Kangaslammelle 1960-luvun lopulta.

Näkymä Purjetien suunnasta Kangaslammelle 1960-luvun lopulta. Kuva: Vuosaaren Urheilu- ja Askarteluseura r.y:n postikortti

Lampi kunnostetaan ennen muun puiston peruskorjausta imuruoppausmenetelmällä. Lisäksi lampeen ohjataan suodatettuja lisähulevesiä nykyistä laajemmalta valuma-alueelta tekemällä muutoksia nykyisen hulevesiverkoston purkusuuntiin. Lammen kunnostuksen tavoitteena on veden laadun parantaminen ja lammen umpeenkasvun ehkäiseminen. Kunnostustoimenpiteillä on mahdollista saavuttaa pitkäaikainen parannus lammen tilaan. Lammen ruoppauksen seurauksena kirkastuva vesi mahdollistaa monipuolisemman vesikasvilajiston nyt vahvoina massaesiintyminä kasvavan karvalehden tilalle ja lisäksi. Lampea talvisin vaivanneiden happiongelmien voi odottaa väistyvän, mikä lisää pohjaeläinten elinympäristön monimuotoistumista ja suurempaa laji- ja yksilömäärää.

Suo säilyy

Kangaslammen eteläpuolella sijaitseva suoalue on määritelty uhanalaiseksi luontotyypiksi. Suota hoidetaan avoimena ja sille rakennetaan pitkospuut kulun ohjaamiseksi.

Puiston pääreiteille tehdään käytävävalaistus ja toiminnalliset alueet valaistaan. Lampea ympäröivien puiden kohdevalaistus päivitetään. Pääkäytävät suunnitellaan esteettömiksi.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelmassa käsiteltävä kokonaispinta-ala on 3,9 ha. Pinta-alaan kuuluu Ilveskorvenpuiston puistoalue sekä Kangaslammen vesialue.

Puiston rakentamisen kustannukset ovat noin 2 380 000 euroa eli noin 61 euroa/m² (alv 0 %). Arvio sisältää imuruoppauksen kustannukset, jotka ovat noin 600 000 euroa sisältäen työmaa- ja tilaajatehtävät.

Puistoalueen uudet vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 51000 euroa eli 1,31 euroa/m² (alv 0 %). Ylläpitokustannukset nousevat hieman nykyisistä.

Puiston kunnostus aloitetaan imuruoppauksella, joka on tarkoitus tehdä 2022–2023. Puiston rakentaminen aloitetaan ruoppauksen jälkeen.