Meri-Rastilan asemakaavan länsiosa uudelleen nähtäville lahokaviosammalien vuoksi

Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Meri-Rastilan länsiosan kaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 29.6.–4.8.2020. Viime vuoden syksyn nähtävilläolon jälkeen on valmistunut selvitys, joka koskee koko Vuosaaren alueen lahokaviosammalia (Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020, Faunatican raportteja 24/2020). Selvitys on otettu osaksi asemakaavan valmisteluaineistoa, ja siksi kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Lahokaviosammalselvityksen tiivistelmä löytyy tämän jutun lopusta.

Tänä keväänä laaditussa selvityksessä Vuosaaressa tehtiin noin 4 000 lahokaviosammalen kasvupaikkahavaintoa. Niiden perusteella määriteltiin 63 lahokaviosammalen elinympäristökuviota, joiden laajuus on yhteensä noin 193 hehtaaria. Vuosaaren arvokkaimmat lahokaviosammalen elinympäristöt sijoittuvat Mustavuoreen ja Uutelaan.

Meri-Rastilan länsiosan kaava-alueelle sijoittuu kolme lahokaviosammalen elinympäristöä. Kaava-alueen lahokaviosammalen elinympäristöt eivät lukeudu selvityksen mukaan Vuosaaren tärkeimpiin, ja kaava-alueellakin valtaosa elinympäristöistä säilyy osana puisto- ja lähivirkistysalueita. Lajin elinvoimaisuuden katsotaan säilyvän Vuosaaressa alueellisesti, joten kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia seudullisen tai valtakunnallisen elinvoimaisuuden tasoon.

Kaavaan joitakin muutoksia viime syksystä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Meri-Rastilan länsiosan kaavaehdotuksen syksyllä 2019, jonka jälkeen kaavaehdotus asetettiin nähtäville. Lausuntojen, muistutusten ja jatkosuunnittelun johdosta kaavaan on tehty joitakin tarkennuksia. Levankikujan päässä olevaa asuintonttia on pienennetty, jolloin ympäröivälle lähivirkistysalueelle on jäänyt enemmän tilaa. Tontille suunniteltua rakentamisen määrää on hieman vähennetty. Päiväkoti Siiman tontti säilytetään palvelurakennusten korttelialueena ja tontille mahdollistetaan lisää palvelurakentamista – aiemmassa kaavaehdotuksessa tontti oli muutettu asuinkäyttöön. Kaavassa on myös tarkennettu joitakin tonttirajoja ja kunnallistekniikan järjestämiseen liittyviä kaavaratkaisuja.

Länsiosan asemakaava viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn nähtävilläolon jälkeen ensi syksynä.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava on tavoitteena asettaa nähtäville ensi syksynä, jolloin se voisi olla kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä alkuvuodesta 2021.

Nähtävillä olevaan länsiosan kaavaehdotukseen voi tutustua 29.6. alkaen verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa myös Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa osoitteessa Sörnäistenkatu 1.

Vuosaaressa runsaasti lahokaviosammalen elinympäristöjä

Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä Vuosaaressa. Kuva Helsingin kaupunki

Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä Vuosaaressa. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki tilasi keväällä selvityksen rauhoitetusta ja erityisesti suojeltavasta lahokaviosammalesta Vuosaaren alueella. Selvityksessä kartoitettiin itiöpesäkkeiden esiintyvyyttä sekä lahokaviosammalen asuttamat lahopuut itujyväsryhmien perusteella. Vuosaaren lahokaviosammalen elinympäristöt määriteltiin noin 4 000 kasvupaikkahavaintoon perustuen.

Suomessa on otettu käyttöön viimeisen vuoden aikana uusi kartoitustapa lahokaviosammalen selvityksiin. Kun myös itujyväsryhmäkasvupaikat selvitetään tietyllä alueella, voidaan lajin läsnäolo havaita kattavammin ja luotettavammin kuin pelkästään itiöpesäkepaikkoja etsimällä. Vuosaaren selvitys on ensimmäinen tällä tarkkuudella tehty kaupunginosatasoinen kartoitus.

Vuosaaressa löytyi noin 4 000 lahokaviosammalen kasvupaikkahavaintoa. Havaintojen perusteella määriteltiin 63 elinympäristökuviota, joiden laajuus on yhteensä noin 193 hehtaaria. Vuosaaren arvokkaimmat lahokaviosammalen elinympäristöt sijoittuvat Mustavuoreen ja Uutelaan. Selvityksen pohjalta on tarkoitus tarkastella lahokaviosammalen elinvoimaisuuden säilymistä maankäytön suunnitteluhankkeissa kokonaisarviona.

Lahokaviosammal on rauhoitettu ja erityisesti suojeltava luonnonsuojelulain mukaisesti. Laji on viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Viime aikoina lajin tunnettu levinneisyys on kuitenkin laajentunut huomattavasti. Laji on uusimpien Suomessa tehtyjen selvitysten perusteella paljon aiempaa arvioitua yleisempi ja runsaampi.

Tutustu tarkemmin Faunatican tekemään selvitykseen lahokaviosammalesta Vuosaaren alueella.