Uutelan kaava läpi lautakunnassa muutoksin

Nuottasaareen johtavan sillan porttiin on kohdistettu ilkivaltaa.

Nuottasaareen johtava silta.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 22.6. asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta (kaavaratkaisu), joka koskee Hallkullanniemen ja Nuottasaaren aluetta Uutelassa.

Esityksen mukaan kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle. Yhtä asuinkäytössä toimivaa sekä toista aiemmin toiminutta pihapiiriä täydennetään uusilla rakennuksilla samalla, kun pihapiirit määritellään palvelu ja/tai asuinrakennusten korttelialueiksi. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullaniemeen sekä Uutelan viljelypalsta-alueen eteläpäädyssä olevan pysäköintialueen laajentamisen. Kaavan mahdollistamat muutokset ovat verrattain pieniä ja alueen luonne tulee säilymään pääosin ennallaan. Kaavaratkaisu on tehty, jotta aiemmin kaavoittamattoman alueen maankäyttö tulee määriteltyä. Pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja avattua kaupunkilaisten käyttöön. Samalla kaavaratkaisu mahdollistaa kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten myymisen.

Tavoitteena on, että Uutelan virkistysalue saa monipuolisen laajennuksen, joka on saavutettavissa myös vesitse. Samalla tavoitteena on turvata alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty sovittamaan yhteen virkistyskäyttö ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen taloudellisesti toteutuskelpoisella tavalla.

Uutta asemakaavoitettua palvelu- ja/tai asuntokerrosalaa on 735 k-m² ja matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevaa kerrosalaa 180 k-m². Alueen olemassa olevat pihapiirit on rakennettu ennen asemakaavoitusta, joten toteutuva rakentamisen lisäys on yhteensä noin 500 k-m². Asukasmäärän lisäys on enintään noin 10.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Vuosaaren virkistyskäytössä olevat merenranta-alueet laajenevat noin 5 ha.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Villa Notsund.

Villa Notsund.

Vastaehdotus läpi

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa Anni Sinnemäen (vihr.) ja Eveliina Heinäluoman (sd.) vastaehdotuksen mukaan lautakunta toteaa, että Notsundin huvilan tontilta poistetaan siihen lisätty uudisrakennusoikeus.

Lisäksi lautakunta toteaa jatkosuunnittelusta seuraavaa: Kävelyreitti Notsundin huvilan takaa toteutetaan hienovaraisesti maastoon sovittaen. Notsundin huvilan tonttia ei voi aidata näkymiä sulkevalla tavalla, vaan tontin alue tulee osoittaa maisemaan soveltuvin keinoin. Lisäksi harkitaan parkkipaikan koon säilyttämistä nykyisellään ja otetaan käyttöön järjestelmä, jossa sen täytenä olemisen näkee sähköisesti jo ennen kuin ajaa Hallkullanniemeen.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.