Kurkimoision kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa

Havainnekuva uusista taloista Mustavuoresta päin katsottuna. Havainnekuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Havainnekuva uusista taloista Mustavuoresta päin katsottuna. Havainnekuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.4. Kurkimoisiota koskevan asemakaavan muutoksen.

Kaavaratkaisu on tehty, koska alueella olevia rakentamattomia kaupungin tontteja koskien on myönnetty suunnitteluvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille.

Asuinrakennukset on sijoitettu vaativaan rinnemaastoon, jotta alueen avokalliopintoja ja puustoa voidaan kallion lakialueella säilyttää. Asuntokerrosalaa on yhteensä 16 800 k-m2 ja asukasmäärän lisäys on noin 350 asukasta. Alueen nykyinen korttelitehokkuus on ek = 0,50, ja kaavaratkaisussa se on ek = 0,96.

Helsingin kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen kokonaan. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 5–10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen varauspäätöksen perusteella tontit on tarkoitus vuokrata.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Uudet talot ovat suunnitelmien mukaan 3–7-kerroksisia.         Kuva: Arkworks Arkkitehdit ja RMGardens

Uudet talot ovat suunnitelmien mukaan 3–7-kerroksisia. Kuva: Arkworks Arkkitehdit ja RMGardens

Viranomaisten kannanotot

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat lähivirkistysalueen kasvillisuuden suojeluun, Broändanpuron arkeologisiin arvoihin, vesihuoltolinjojen suunnitteluun, asuntojen pelastusjärjestelyihin, joukkoliikenteen saavutettavuuteen sekä Kallvikintien toimivuuteen Vuosaaren sataman ajoneuvoreittinä, kun aluetta täydennysrakennetaan. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että muodostuvan asuinkorttelialueen rajauksessa on säilytetty lähivirkistysalueen kasvillisuuden suojeluarvot, Broändan puroalueesta on keskusteltu kaupunginmuseon arkeologin kanssa, eikä puroon kohdistu muutoksia, alueen vesihuolto ja pelastustiet on huomioitu suunnittelussa ja täydennysrakentamisen sijoittumisessa suhteessa Kallvikintien katutilaan on jätetty tilavaraus sataman ajoneuvoliikennettä ja tulevaa pikaraitiotieyhteys Jokeri 2:ta varten.

Mielipiteitä ja muistutuksia

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen kasvillisuuden säilyttämiseen sekä luonnonarvoihin, esitetyn rakentamisen tehokkuuteen sekä hallintamuotojakaumaan ja suunniteltuun reitistöön sekä liikenteeseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten sijoittumista ja kerrosmääriä on tarkistettu, asuinkerrostalojen korttelialuetta on pienennetty ja julkisivuja sekä parvekkeita koskien on kirjattu määräykset, joiden avulla rakennusten ulkonäkö sovitetaan kaupunkikuvaan ja maisemaan. Korttelialueen ja viereisen lähialueen ulkoilureittejä on täsmennetty.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuvassa valkoisella Kurkimoisioon kaavailtuja taloja. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Havainnekuvassa valkoisella Kurkimoisioon kaavailtuja taloja. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. täydennysrakentamisen vaikutuksiin koskien pohjaveden suojelua, lahokaviosammalta, alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttöä, Vartiokylänlahden ja Mustavuoren välistä viheryhteyttä, Kurkimoisionpuiston lintuja ja puron kaloja, rinnelehdon puustoa ja kasvillisuutta, julkisen liikenteen toimivuutta ja korttelialueen läpikulkuliikennettä, rakentamisen mittakaavaa ja Kurkimoision jätevesijärjestelmän toimivuutta.

Muistutuksissa jokaisessa arvosteltiin kaavan julkisen nähtävillä pidon ajoittumista keskelle parasta lomakautta. Kaupunkiympäristön toimialalla pyritäänkin jatkossa kohdistamaan kesäkaudelle ajoittuvaa nähtävilläpitoa siten, että korkeintaan kaksi viikkoa siitä ajoittuisi heinäkuulle. Vaihtoehtoisesti nähtävilläpitoa voidaan kesäkaudella myös pidentää tarvittaessa jonkin verran ja samalla pyritään huolehtimaan siitä, että nähtävilläolon aikana tavoitettavissa on ainakin kahden viikon ajan henkilö, jolta saa suunnitelmasta lisätietoa.