Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelma hyväksyttiin

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 4.5. Suunnitelma laaditaan noin kymmeneksi vuodeksi.

Yleisten alueiden suunnitelmassa esitetään yleisten katu- ja viheralueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja yleisillä viheralueilla sijaitsevien palveluiden tavoitetaso sekä toimenpidetarpeet. Päämääränä on yleisten alueiden turvallisuuden, kestävyyden, toimivuuden, esteettömyyden ja viihtyvyyden parantaminen.

Toimenpidetarve-esityksissä ja hankkeiden valinnassa on otettu huomioon asukkailta ja asukasjärjestöiltä tullut palaute ja kehittämisehdotukset, kunnossapidon vaatimukset sekä alueen ominaispiirteet ja arvot.

Pohjana asukaskysely

Suunnitelmaa laadittaessa tehtiin asukaskysely karttapohjaisena verkkokyselynä, johon osallistui 389 vastaajaa. Lisäksi järjestettiin kaksi työpajaa. Noin 60 % kommenteista käsitteli luontoa sekä luonnon- ja maisemanhoitoa. Loput kommentit jakautuivat melko tasaisesti neljään aihepiiriin, joita olivat hanke-esitys Kallvikintien kaupunkikuvan parantamisesta, liikenne ja reitit, kalusteet, varusteet ja rakenteet sekä yleisten alueiden suunnitelmaan kuulumattomat aiheet.

Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöille toivottiin vahvempaa reittien ohjausta herkkien luonnonkohteiden kasvillisuuden kulumisen vähentämiseksi. Tämän johdosta reittien tavoiteverkostoa päivitettiin Ramsinniemen ja Vanttikallion alueilla. Metsien hoitoa haluttiin vähentää, vaikka suurin osa luonnonhoidon alueista hoidon tarpeen tarkastelun ulkopuolella. Hoidontarve kohdistuu luonnonhoidon alueilla lähinnä virkistysreittien ja tonttien reunojen turvallisuuden hoitamiseen.

Hankkeet

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelmassa on esitetty seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavaksi neljä hanketta priorisointijärjestyksessä:

Kallvikintien kaupunkikuvan parantaminen on hanke, jossa tavoitteena on kehittää kadun varren puistokaistojen tilasarjojen jäsentyneisyyttä ja edistää paremman kävely-ympäristön toteutumista. Hanke tukee Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden mukaisia maakäytön ja raideliikenteen kehittämistavoitteita.

Poikittaisen virkistysyhteyden parantaminen on hanke, jossa vahvistetaan pohjois-eteläsuuntaisena hahmottuvien virkistysreitistön poikittaislinjaa Vanttikallion ja Vuosaaren liikuntapuiston välillä.

Vuosaaren ulkoilupuiston reitistön jäsentäminen ja parantaminen on hanke, missä tavoitteena on kunnostaa alueen pääreitit ja täydentävät yhteydet, parantaa opasteita sekä toteuttaa Omenapuiston 2009 valmistunut kunnostussuunnitelma.

Leikkipaikkojen kunnostaminen on hanke, missä tavoitteena on Punakiven puistometsän ja Marielundin puiston leikkipaikkojen kunnostaminen. Punakiven puistometsässä leikkivälineet, turva-alustat ja puistokalusteet kunnostetaan ja uusitaan, lisäksi alueen kuivatusta on tarve parantaa.

Rahoitustarve

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelmassa esitettyjen hankkeiden rahoitustarve on noin 820 000 euroa (alv. 0 %).