Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava lautakunnan käsittelyssä

Kuvassa Hallkullanniemestä Nuottasaareen johtava kivisilta. Kaavaratkaisulla pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja kaupunkilaisten käyttöön. Vuosaaren virkistyskäytössä olevien merenranta-alueiden koko kasvaa 5 hehtaaria.

Kuvassa Hallkullanniemestä Nuottasaareen johtava kivisilta. Kaavaratkaisulla pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja kaupunkilaisten käyttöön. Vuosaaren virkistyskäytössä olevien merenranta-alueiden koko kasvaa 5 hehtaaria.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 1.3. pitämässään kokouksessa esitystä kaupunginhallitukselle Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistetusta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta. Asia jäi vielä 1.3. pöydälle Sami Kuuselan (sd.) ehdotuksesta. 8.3. asia jäi uudelleen pöydälle Mia Haglundin (vas.) ehdotuksesta.

Kaavaehdotuksessa ehdotetaan seuraavaa: ”Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hallkullanniemen ja Nuottasaaren aluetta Vuosaaren Uutelassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle. Yhtä asuinkäytössä toimivaa pihapiiriä täydennetään uudella pääkäyttötarkoituksen mukaisella rakennuksella sekä talousrakennuksella. Toisessa aiemmin asuinkäytössä toimineessa pihapiirissä mahdollistetaan yhden talousrakennuksen korvaaminen uudella vastaavalla. Molemmat pihapiirit määritellään palvelu ja/tai asuinrakennusten korttelialueiksi. 

Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullaniemeen sekä Uutelan viljelypalsta-alueen eteläpäädyssä olevan pysäköintialueen laajentamisen tarvittaessa. Kaavan mahdollistamat muutokset ovat verrattain pieniä ja alueen luonne tulee säilymään pääosin ennallaan. 

Kaavaratkaisu on tehty, jotta aiemmin kaavoittamattoman alueen maankäyttö tulee määriteltyä. Pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja avattua kaupunkilaisten käyttöön. Samalla kaavaratkaisu mahdollistaa kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten myymisen.

Tavoitteena on, että Uutelan virkistysalue saa monipuolisen laajennuksen, joka on saavutettavissa myös vesitse. Samalla tavoitteena on turvata alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot.

Uutta asemakaavoitettua palvelu- ja/tai asuntokerrosalaa on 535 k-m2 ja matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevaa kerrosalaa 150 k-m2. Alueen olemassa olevat pihapiirit on rakennettu ennen asemakaavoitusta, joten toteutuva rakentamisen lisäys on yhteensä n. 300 k-m2. Asukasmäärän lisäys on alle kymmenen.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Vuosaaren virkistyskäytössä olevat merenranta-alueet laajenevat n. 5 ha.”