Kallahden uudistus nyt esillä

Suunnitteluperiaatteissa alueen päiväkoteja tarkastellaan yhtenäisenä verkostona. Samalla pohditaan, mitkä päiväkodit mahdollisesti puretaan ja mihin ja milloin ehkä rakennetaan uusi päiväkoti.

Suunnitteluperiaatteissa alueen päiväkoteja tarkastellaan yhtenäisenä verkostona. Samalla pohditaan, mitkä päiväkodit mahdollisesti puretaan ja mihin ja milloin ehkä rakennetaan uusi päiväkoti.

Kallahden suunnitteluperiaatteet koskevat täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet eivät itsestään mahdollista alueen rakentamista, mutta ne toimivat alueen kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana. 

Kaupungin tavoitteena on lisätä Kallahden asukasmäärää sekä omistus- ja asumisoikeusasumisen osuutta alueella. Tutkimalla olemassa olevien asuintonttien sopivuutta uudisrakentamiselle, voidaan välttää puistoalueille rakentamista sekä mahdollisesti rahoittaa nykyisten rakennusten peruskorjaukset. 

Suunnittelutarpeiden laadinnan aikana tutkitaan myös uuden päiväkodin rakentamista päiväkoti Kajuutan tontilla. Samalla tarkistetaan, mistä pienemmistä päiväkodeista mahdollisesti luovutaan ja mitkä säilytetään. Tavoitteena on kehittää Kallahden päiväkotiverkostoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 

Aukioiden, katujen ja puistojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan liikenne- ja valaistussuunnittelulla sekä jättämällä ranta-alueet yhteiseen käyttöön. Kallahden merellisyyttä hyödynnetään alueen vetovoimatekijänä tukemalla merellisiä toimintoja ja elinkeinoja sekä kehittämällä rantaraittia ja kohtaamispaikkoja merenrannan äärellä.  

Viheralueita kehitetään ohjaamalla kulku merkityille reiteille Kallahden luonnonsuojelualueella. Suunnitteluperiaatteiden laadinnassa huomioidaan myös Kallahden lepakkoalue ja pohjaveden muodostumisalue. 

Kallahdessa tuetaan kestäviä liikkumisen muotoja kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Pysäköinti voidaan tulevaisuudessa keskittää pysäköintilaitoksiin ja lisäksi tutkitaan pysäköintinormien päivittämistä, jolloin autopaikkoja olisi alueella nykyistä vähemmän.

Alueen suunnitteluun liittyviä toiveita, tarpeita ja näkemyksiä kartoitetaan kaikille avoimella Kerrokantasi-kyselyllä osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi/kallahdenuudistus Kyselyyn voi vastata 6.2.–3.3.2023 välisenä aikana.