Luontoarvot ja kaukainen sijainti joukkoliikenteestä palauttivat Ramsinranta IV:n kaavan

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 28.2. Ramsinniementie 18:sta sijaitsevan Ramsinranta IV asemakaavaa ja sen muutosehdotusta uudemman kerran. Anni Sinnemäki (vihr.) ja Otso Kivekäs (vihr.) tekivät vastaehdotuksen, jonka perusteella asia päätettiin äänin 6–5 palauttaa valmisteluun, eli pääosin metsäinen alue säästyy ainakin toistaiseksi vuosiksi rakentamiselta. Samainen kaava palautettiin jo kerran aikaisemmin valmisteluun 16.11.2021 kaupunkiympäristölautakunnassa.

Kaava olisi mahdollistanut uuden asuinkerrostalokorttelin rakentamisen Ramsinniemeen Transmeri Groupin omistamalle tontille. Samalla rantavyöhyke olisi muuttunut yleiseksi virkistysalueeksi. Seitsemän uuden asuinkerrostalon tuoma asukasmäärän lisäys olisi ollut noin 300 asukasta.

Palautusehdotuksen perusteluissa sanottiin näin: ”Kaupunkiympäristölautakunta viittaa Helsingin uuden strategian kirjaukseen siitä, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Lautakunta palautti kaavan valmisteluun 16.11.2021 päätöksellä, jonka mukaisesti “Inventointien tulosten jälkeen arvioidaan, onko asemakaavaa mahdollista toteuttaa ja jos on niin missä laajuudessa”.

Tehdyt luontoselvitykset osoittavat kaava-alueen metsän arvokkaaksi ja käytetyssä arviointimenetelmässä jonkin verran keskiarvoa arvokkaammaksi Vuosaaren metsien joukossa. Lautakunnalla ei ole tässä vaiheessa käytettävissä kaupunkistrategiaa toimeenpanevaa kriteeristöä sen osalta, mille arvokkaille luontoalueille ei rakenneta lainkaan, mutta tehdyn selvityksen perusteella voi arvioida että myös koko kaupungin mittakaavassa alueella on arvoa luonnon kannalta, eikä tämä tue esitettyä rakentamista.

Kaava-alue sijaitsee joukkoliikenteestä etäällä, matka runkobussilinjalle on yli 700 metriä ja metrolle lähemmäs puolitoista kilometriä. Kaava-alueen sijainti suhteessa joukkoliikenteen runkoverkkoon on olennaisesti heikentynyt Korkeimman hallinto-oikeuden kumottua osia yleiskaavasta. Tämä yhdistettynä alueen luontoarvoihin tekee kaavasta epätavanomaisen Helsingin uusien asemakaavahankkeiden joukossa.

Yhtenäisen metsäalueen säilymisen ja liikenteellisen sijainnin kannalta kaavan toteuttaminen ei ole kaupunkistrategian hengen mukainen. Segregaation torjunnan kannalta perusteet ovat vahvemmat ja lautakunta katsoo, kaava-alueen toteutustapaa ja suhdetta luontoarvoihin on mahdollista arvioida siinä vaiheessa ensi valtuustokaudella, kun Meri-Rastilan kaupunkiuudistuskaavojen toteuttaminen on lähtenyt käyntiin ja voidaan arvioida tämänkaltaisen rakentamisen tarve käynnissä olevassa muutoksessa. Edellä olevan perusteella lautakunta palauttaa kaavan valmisteluun.”