Luonnonhoidon työt alkavat Kallahdessa

Merenrantaa Ullaksenpuistossa.

Merenrantaa Ullaksenpuistossa.

Kallahden luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan alkuvuodesta 2019. Metsiköitä hoidetaan etupäässä poistamalla huonokuntoisia puita, harventamalla tiheimpiä metsän osia sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti pihojen ja kulkureittien lähistöltä.

Hoitotyöt parantavat metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantavat niiden kerroksellisuutta.

Työt perustuvat hyväksyttyyn Kallahden hoito- ja kehittämissuunnitelmaan 2013 ja siihen liittyvään päivitettyyn Kallahden luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan 2018.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita.

Luonnonarvot otetaan huomioon – joka nurkkaa ei käsitellä

Osa suunnittelualueesta jää kokonaan luonnontilaan. Lisäksi osa asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevista metsänosista säilyy luonnontilassa. Lisäksi luonnon arvokohteet säilyvät koskemattomina ja osaa hoidetaan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla.

Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennus- eikä pienaukkohakkuita.