Vuosaaren aluesuunnitelmaluonnos kommentoitavana

Kallahtea. Kuva: Matti Koivisto

Kallahtea. Kuva: Matti Koivisto

Vuosaaren aluesuunnitelma on valmistumassa. Valikoituihin katu- ja puistokohteisiin voi tutustua ja kertoa niistä mielipiteitä Kerro Kantasi -palvelussa. Näitä kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Keskustelu on avoinna 11.5.–7.6.2020 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi (Vuosaaren aluesuunnitelma).

Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat kaupunginosa-alueista osa Meri-Rastilasta ja Rastilasta, Kallahti, Keski-Vuosaari, Aurinkolahti ja Nordsjön kartano.

Saadun palautteen perusteella aluesuunnitelman luonnosta muokataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on viedä valmis suunnitelma kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi syksyllä 2020.

Vartiokylänlahden ympäristön suunnitteluperiaatteet ovat tästä työstä erillään oleva kokonaisuus. Vartiokylänlahtea koskeviin suunnitelmiin voi tutustua osoitteessa kartta.hel.fi (Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet). Lisäksi suunnitelmia voi kommentoida osoitteessa kerrokantasi.hel.fi

Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Aluesuunnitelman vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Suunnitelmaan voi tutustua Vuosaaren aluesuunnittelun sivuilla.

Hankekohteita Vuosaaressa

Työn aikana on tunnistettu alueelta kunnostusta ja kehittämistä kaipaavia katu- ja viheraluekohteita. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta kohteet ovat priorisoitu investointihankkeiksi, joita on tavoitteena suunnitella tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Hankkeista on kuvattu niiden nykytila, kohteista saatu palaute sekä alustavat tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi alueella tunnistettiin myös muita toimenpidetarpeita, mahdollisia hankkeita ja jatkosuunnittelutarpeita.

Hankekohteet  alueella

Kunnostusta ja kehittämistä kaipaavat katu- ja viheraluekohteet Vuosaaressa: 1. Kallvikintien kaupunkikuvan parantaminen. 2. Poikittaisen viherlinjayhteyden parantaminen. 3. Itäisen vihersormen reitistön jäsentäminen ja parantaminen. 4. Leikkipaikkojen kunnostaminen. Kuva: Helsingin kaupunki

Kunnostusta ja kehittämistä kaipaavat katu- ja viheraluekohteet Vuosaaressa: 1. Kallvikintien kaupunkikuvan parantaminen. 2. Poikittaisen viherlinjayhteyden parantaminen. 3. Itäisen vihersormen reitistön jäsentäminen ja parantaminen. 4. Leikkipaikkojen kunnostaminen. Kuva: Helsingin kaupunki