Ramsinranta muuttuu ja kehittyy

Luonnos Hotel Rantapuiston uudesta hotellirakennuksesta Furuborginkadulla. Luonnos: Arkkitehtityöhuone APRT Oy

Luonnos Hotel Rantapuiston uudesta hotellirakennuksesta Furuborginkadulla. Luonnos: Arkkitehtityöhuone APRT Oy

Ramsinrannassa on käynnistynyt viime aikoina kiinteistöjen ja maanomistajien aloitteesta useita täydennysrakentamishankkeita. Ramsinrantaan suunnitellaan muun muassa täydennysrakentamista, hotelli Vuorannan kunnostamista ja Hotel Rantapuiston laajentamista. Yksityisten tonttien uudet suunnitelmat vaativat usein asemakaavan muutoksia. Muutosten yhteydessä on samalla mahdollista myös parantaa Ramsinrannan ranta- ja puistoreittejä ja joukkoliikennettä.

Muutokset maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeällä Vuosaaren merenranta-alueella ovat herättäneet myös paljon keskustelua. Tässä on lyhyt tilannekatsaus alueella käynnissä oleviin asemakaavan muutoksiin ja niiden tämänhetkiseen tilanteeseen.

Ramsinniementie 18

Yksityisomistuksessa olevalla tontilla osoitteessa Ramsinniementie 18 käynnistyi asemakaavatyö syksyllä 2018. Muutoksen tavoitteena on ollut suunnitella tontin koillisosaan uusia asuinrakennuksia, kunnostaa nykyinen suojeltu huvila ja muuttaa yksityisomistuksessa oleva ranta-alue yleiseksi lähivirkistysalueeksi, jonne nykyinen rantaraitti jatkuisi. Tarkentuneita suunnitelmia esiteltiin syksyllä 2019 karttapalvelussa ja kirjastossa. Lisäksi suunnittelun aikana selvitettiin, miten Ramsinkannaksenpuroa voidaan säilyttää ja kunnostaa. Myös alueen puustoa on kartoitettu ja tutkittu erittäin uhanalaiseksi luokitellun lahokaviosammalen esiintymistä. Tarkempi selvitys lahokaviosammalesta koko Vuosaaren alueella on käynnissä. Selvitysten pohjalta asemakaavaa valmistellaan ja esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle noin vuoden sisällä.

Vuoranta, Vilsandinkuja ja Pärnunkadun pysäköintialue

Vuorannan tontin ja viereisen pysäköintialueen asemakaavan muutos osoitteessa Vilsandinkuja 3 ja 4 käynnistyi syksyllä 2018. Tavoitteena on ollut kunnostaa nykyisin tyhjillään oleva hotelli Vuoranta ja muuttaa se palvelu- ja hoiva-asumiskäyttöön. Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamista hotellin länsipuolelle ja nykyiselle pysäköintialueelle. Kiinteistön omistaa Nordentry Oy. Vuoden 2019 aikana suunnitelmia on kehitetty eteenpäin ympäristöönsä sopiviksi. Myös Alkon entisen koulutuskeskuksen ja muiden nykyisten rakennusten teknistä kuntoa ja korjaamistarpeita on selvitetty. Parhaillaan laaditaan säilyvien rakennusten korjaus- ja muutossuunnitelmia. Korjaaminen on tarkoitus aloittaa ennen kuin täydennysrakentamisesta tehdään päätöksiä.

Pärnunkatu 6

Suunnittelualue Ramsinrannassa osoitteessa Pärnunkatu 6. Kuva: Helsingin kaupunki

Suunnittelualue Ramsinrannassa osoitteessa Pärnunkatu 6. Kuva: Helsingin kaupunki

Osoitteessa Pärnunkatu 6 on rakentamatta jäänyt tontti. Tontin omistaja Kojamo suunnittelee tontille rivitalojen lisäksi 3–5-kerroksisia kerrostaloja, ja tämän takia tontin asemakaavaa täytyy muuttaa. Samalla tehdään tilaa jalkakäytävälle Pärnunkadun molemmin puolin ja selvitetään, voisiko viereiseen Ole Kandelinin puistoon saada sujuva kulkureitti Pärnunkadulta. Asemakaavan muutos alkaa kesäkuussa 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, johon voi esittää mielipiteitään 26.6. asti. Lähialueen asukkaille sekä muille osallisille tiedotetaan kaavan vireilletulosta myös kirjeitse. Mielipiteiden jälkeen asemakaavan muutosta valmistellaan ja ehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2021.

Furuborginkatu 6 ja 8

Asemakaavan muutos koskee korttelin 54350 tontteja 2 ja 3, osoitteessa Furuborginkatu 6 ja 8, Furuborginkatua ja Valkkusuonkujaa sekä tonttien viereisen puistoalueen reunaa. Kuva: Helsingin kaupunki

Asemakaavan muutos koskee korttelin 54350 tontteja 2 ja 3, osoitteessa Furuborginkatu 6 ja 8, Furuborginkatua ja Valkkusuonkujaa sekä tonttien viereisen puistoalueen reunaa. Kuva: Helsingin kaupunki

Furuborginkadun varteen suunnitellaan Hotel Rantapuiston laajennusta ja Valkkusuonkujalle 3-5-kerroksisia kerrostaloja. Asemakaavan muutos koskee pientalotonttia osoitteessa Valkkusuonkuja 1 ja Furuborginkatu 6 sekä palvelutonttia osoitteessa Furuborginkatu 8. Tontit omistaa Nemeko Oy ja ne on vuokrattu Hotel Rantapuistoa pyörittävälle Prime Hotels Oy:lle. Pientalotontilla sijaitsee nykyisin hotellin pysäköintialue ja palvelutontilla liikuntahalli. Pientalotontille suunnitellaan asuinrakennuksia ja Valkkusuonkujalle jalkakäytävää. Toisessa osassa pientalotonttia varaudutaan hotellin liittyvien palveluiden mahdollisiin myöhempiin laajennustarpeisiin. Palvelutontille suunnitellaan kongressihotellin tiloja ja lisämajoitushuoneita. Asemakaavan muutos alkaa kesäkuussa 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, johon voi esittää mielipiteitään 26.6. asti. Lähialueen asukkaille sekä muille osallisille tiedotetaan kaavan vireilletulosta myös kirjeitse. Mielipiteiden jälkeen asemakaavan muutosta valmistellaan ja ehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2021.

Rantareitti ja liikenne

Ramsinrannassa nykyisinkin kulkevaa rantareittiä kehitetään muutosten yhteydessä. Tavoitteena on jatkossakin rantametsässä kulkeva kevyt polku. Reitti pyritään viemään yhtenäisenä Meri-Rastilan metsään ja Ramsinniemeen asti. Ranta säilyy luonnontilaisena ja tämän varmistamiseksi asemakaavan muutosten yhteydessä tonttimaata muutetaan rannassa yleiseksi virkistysalueeksi.

Koska asemakaavamuutosten yhteydessä alueen asukasmäärä tulee kasvamaan kaikkien hankkeiden toteutuessa noin 700 asukkaalla, on tarpeen parantaa myös alueen joukkoliikennettä. Nykyiselle lähibussilinjalle 816 suunnitellaan päivitettyä reittiä Furuborginkadulta Vilsandinkujan ja Pärnunkadun kautta takaisin Ramsinniementielle. Furuborginpolulle tulisi yksisuuntainen ajorata ja jalkakäytävä. Muutoksia valmistellaan yhteistyössä HSL:n kanssa. Rakentamisen myötä joillekin kaduille tulee uusia jalkakäytäviä.

Seuraa hankkeita

Päivittyvää tietoa alueen suunnitelmista saa kaupungin karttapalvelussa kartta.hel.fi sekä alueen asemakaavoittajilta Johanna Marttilalta (Furuborginkatu 6 ja 8) ja Sanna Meriläiseltä (Ramsinniementie 18, Vuoranta ja Pärnunkatu 6). On vielä epävarmaa, milloin on mahdollista järjestää asukastilaisuuksia saman pöydän ääressä, mutta siihen asti kerromme uusista ja meneillään olevista hankkeista tiiviisti verkossa ja myös Vuosaari-lehdessä.

Ajankohtaisten suunnitelmien seuraaminen onnistuu kätevästi myös osoitteessa hel.fi/suunnitelmat sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla. Suunnitelmavahdin tilaamisen ohjeet löytyvät osoitteesta hel.fi/suunnitelmavahti

Teksti: Johanna Marttila ja Sanna Meriläinen,
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, Vuosaari–Vartiokylänlahti-tiimi