Rakentamista Rastilaan?

Airoparintie 1–3.

Rastilantien 2:n (kuvassa korkeat talot taka-allalla) taloyhtiön tontille suunnitellaan täydennysrakentamista. Uudet talot tulisivat nykyisten pysäköinti- ja piha-alueiden tilalle. Samoin täydennysrakentamista suunnitellaan Airoparintie 1–3:n (keltaiset talot etualalla) tontille. Nykyisten Airoparintie 1–3:n talojen purkamista tutkitaan. Uusien asukkaiden määrän arvioidaan olevan 500–600. Valmisteluaineisto on nähtävillä 15.3.–9.4. osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat

Tontille 54012/1 osoitteeseen Rastilantie 2 suunnitellaan täydennysrakentamista nykyisten pysäköinti- ja piha-alueiden tilalle. Osoitteissa Airoparintie 1–3 korttelin 54013 tonteille 2, 3 ja 4 sekä niiden itäpuoleiselle suojaviheralueelle suunnitellaan täydennysrakentamista. Tonttien nykyisten asuinrakennusten purkamista tutkitaan. Purkamisen arvioidaan olevan ajankohtaista 2030-luvulla. Puistoalue nimetään Villenkallioksi. Puistoalueen reittejä kehitetään.

Asemakaavan muutos koskee Keski-Vuosaaren tonttia 54012/1, korttelin 54013 tontteja 2, 3 ja 4 sekä korttelialueita ympäröiviä puisto-, katu- ja suojaviheralueita. Tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen korttelialueille ja niiden itäpuoliselle suojaviheralueelle, nimetä puistoalue Villenkallioksi ja kehittää puiston reittejä.

Osoitteessa Rastilantie 2 olevan tontin 54012/1 nykyisille pysäköinti- ja piha-alueille suunnitellaan III–VIII-kerroksisia asuinrakennuksia. Osoitteissa Airoparintie 1–3 olevan korttelin 54013 tonttien 2, 3 ja 4 nykyisten II-kerroksisten asuinrakennusten paikalle sekä niiden itäpuoliselle suojaviheralueelle suunnitellaan IV–VIII-kerroksisia asuinkerrostaloja. Näiden tonttien osalta kaavamuutos tehdään nykyisten rakennusten elinkaareen nähden etupainotteisesti. Eli kaava mahdollistaa tontin kehittämisen, mutta toteutuksen ajankohta riippuu nykyisten rakennusten kunnosta ja elinkaaren pituudesta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kaaviokuva suunnittelualueesta. Kuva: Kaupunkiympäristön toimiala

Alueen täydennysrakentamista tutkitaan Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Tehokkain rakentaminen on esitetty lähelle Kallvikintien katutilaa. Uusien asukkaiden määrän arvioidaan olevan 500–600. Asumisen yhteyteen suunnitellaan myös kivijalkaliiketilaa. Rakennusten sijoittelussa ennakoidaan tulevan pikaraitiotien katulinjausta. Tonttien ajo- ja huoltojärjestelyt pysyvät pääosin ennallaan.

Osallistuminen ja aineistot jatkossa

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (kaavan päivitetyt viitesuunnitelmat) on esillä 15.3.–9.4.2021 seuraavissa paikoissa: verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot. Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon. Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 9.4.2021. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 13700, verkko-osoite: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 2021.

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuva Kallvikintien ja Rastilantien kiertoliittymästä Rastilantie 2:een päin. Kuva: Arkkitehdit Rudanko ja Kankkunen

Suunnittelun taustatietoa

Tontti 54012/1 on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa alueen muut kortteli-, katu-, puisto- ja suojaviheralueet. Kaavoitus on tullut vireille tontin 54012/1 osalta tontin omistajan hakemuksesta, muut alueet kaupungin aloitteesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tonttia 54012/1 koskien on voimassa asemakaava vuodelta 1970. Siinä tontti on merkitty asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Korttelin 54013 tontteja 2, 3 ja 4 sekä alueen puisto- ja suojaviheralueita koskien on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Siinä asuintontit on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty asuntovaltaisiksi A2-, A3- ja A4-alueiksi. Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi, ja se on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja selvityksiä: Kallvikintien suunnitteluperiaatteet (Kylk 2019) ja Keski-Vuosaaren renessanssi: lähtötiedot ja kehittämistavoitteet (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2012).

Tontilla 54012/1 sijaitsee nykyisin kuusi VIII-kerroksista asuinkerrostaloa, useita autokatoksia sekä kaksitasoinen pysäköintisuoja. Pysäköintialueet kiertävät tontin pohjois- ja itäreunaa. Asuinkerrostalojen rajaama keskipiha on hienojen avokallioiden hallitsema metsämäinen piha. Korttelin 54013 tonteilla 2, 3 ja 4 sijaitsee nykyisin kuuden II-kerroksisen luhtitalon rajaamat puustoiset piha- alueet sekä korttelin eteläreunassa oleva avoin pysäköintialue. Alueeseen kuuluva puisto ja suojaviheralue ovat luonnontilaisia.