Uutelan toimenpidekieltohakemuksesta

Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin marraskuun 23. päivänä toimenpidekielto koskien Uutelan ylimitoitettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Toimenpidekiellolla haetaan hakkuiden ja pienpuuston raivaamisen välitöntä keskeytystä, jotta näiden toimien vaikutukset alueen luontoon voitaisiin arvioida perusteellisesti.

Monet vuosaarelaiset ovat olleet huolissaan Uutelan metsien säilymisestä. Alue on asukkaille arvokas luonnontilaisena virkistäytymisalueena merenrantaniittyineen, kallioineen ja metsäalueineen.  Alueella on arvokasta eläimistöä, suoalueita ja kasvilajistoa – jopa 70 tunnettua kääpälajia. Alunperin hoitotoimenpiteitä ollaan perusteltu asukkaille alueen luonnon monimuotoisuuden parantamisella.  Tehdyt hakkuut eivät kuitenkaan ole edistäneet tätä tavoitetta. Sen sijaan monen eläin- ja kasvilajin elinehdot ovat entisestään huonontuneet.

Toimenpidekieltohakemuksen läpimenosta ei ole takeita. Käsittelyprosessi vie aikaa. Ensimmäisiä kertoja ELY-keskus joutuu tämän tyyppistä hakemusta Vuosaaren aluetta koskien arvioimaan.  Tarvittaessa päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen jonkin yhdistyksen, kuten Ympäristöliikkeen, toimesta. Käsittelyprosessin aikana vuosaarelaiset voivat olla aktiivisesti yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin. Heille voi muun muassa lähettää sähköpostitse kommentteja ja mielipiteitä koskien Vuosaaren lähimetsien hoitoa ja suojelemista.

Terveisin Johanna Leino ja Maura Ratia