Uutelan kaavamuutos läpi valtuustossa

Ilmakuva Uutelasta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.9. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee Hallkullanniemen ja Nuottasaaren aluetta Uutelassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle.  Kaavaratkaisun toteuttaminen laajentaa Vuosaaren virkistyskäytössä olevia merenranta-alueita noin 5 ha.

Yhtä asuinkäytössä toimivaa pihapiiriä täydennetään uudella pääkäyttötarkoituksen mukaisella rakennuksella sekä talousrakennuksella. Toisessa aiemmin asuinkäytössä toimineessa pihapiirissä mahdollistetaan yhden talousrakennuksen korvaaminen uudella vastaavalla. Molemmat pihapiirit määritellään palvelu- ja/tai asuinrakennusten korttelialueiksi.

Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-nimisen katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullanniemeen sekä Uutelan viljelypalsta-alueen eteläpäädyssä olevan pysäköintialueen laajentamisen tarvittaessa. Pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja avattua kaupunkilaisten käyttöön. Samalla kaavaratkaisu mahdollistaa kaupungin omistamien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten myymisen.

Saavutettavissa vesitse

Tavoitteena on, että Uutelan virkistysalue saa laajennuksen, joka on saavutettavissa myös vesitse. Samalla tavoitteena on turvata alueen luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot. Kaavaratkaisussa on pyritty sovittamaan yhteen virkistyskäyttö ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen taloudellisesti toteutuskelpoisella tavalla.

Uutta asemakaavoitettua palvelu- ja/tai asuntokerrosalaa on 535 k-m2 ja matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevaa kerrosalaa 150 k-m2. Alueen olemassa olevat pihapiirit on rakennettu ennen asemakaavoitusta, joten toteutuva rakentamisen lisäys on yhteensä n. 300 k-m2. Asukasmäärän lisäys on alle kymmenen.

Palautusehdotus ja ponsia

Kokouksessa 7.9. valtuutettu Ville Jalovaara (sd.) ehdotti valtuutettu Thomas Wallgrenin (sd.) kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asemakaavan muutosesityksen valmisteluun. Palautusehdotusta ei toteutettu, eikä myöskään Jalovaaran tekemää ja Wallgrenin kannattamaa toivomuspontta, jossa sanottiin: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta rajoittaa auto- ja moottoripyöräliikenne Uutelassa vain tontille ja huoltoajoon.”

Valtuutettu Tuomas Rantanen (vihr.) ehdotti valtuutettu Maarit Vierusen (kok.) kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen, joka hyväksyttiin: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että jatkosuunnittelussa varmistetaan, että suunnitellut kävelyreitit ja laituri sopivat mahdollisimman hyvin luonnonympäristöön.”