Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmasta

Pikku Kortlahden rantaa.

Pikku Kortlahden rantaa, takana Kallahden saaria. Kuva: Helena Saarikoski

Kallahti ja Ramsinkannas on kytketty toisiinsa yleiskaava 2050 -tasolla kehitettävän metsäverkostoyhteyden välityksellä. Ison Kallahden rantavyöhyke, mukaan luettuna suunnittelualueeseen kuuluva Pikku Kortlahden ranta ja Ramsinkannas, on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö suojeltuine höyrylaiva-ajan huvila-asutukseen kuuluvine rakennuksineen.

Suunnittelualue on pääosin järeäpuustoista luonnonvaraisesti uudistuvaa vanhaa metsää Ramsinniemen, Rastilan nevan ja Kallvikinniemen luonnonsuojelualueiden ja Natura 2000 -alueen välimailla. Pikku Kortlahden ranta suunnittelualueella on luonnontilainen hiekkaranta (suojeltu luontotyyppi, luonnonsuojelulaki 29 §) ja rannan Ramsinkannaksen puoleisessa päässä on laajahko tervaleppäkasvusto, joka saattaa täyttää suojeltavan tervaleppäkorven tunnusmerkit (LSL 29 §, luonnonsuojeluasetus 10 §). Ramsinkannaksen puron ympäristö eli läntinen kaavalohko on tärkeää lepakkoaluetta ja alajuoksun ympäristö on lisäksi arvokas lintualue. Kapea suunnittelualue Ramsinkannaksella rajautuu sekä etelästä että pohjoisesta luonnonsuojelualueisiin tai laajoihin yhtenäisiin metsäalueisiin. Helsingin metsäverkoston tarkoitus on estää luontoalueiden eristäminen saarekkeiksi, koska eristyneet luontosaarekkeet kaupunkirakenteen keskellä eivät ole omiaan säilymään monimuotoisena luontona.

Suunnittelualue on arvokasta luontoaluetta sekä itsessään että ympäristövaikutuksiltaan, ja alueella on tehtävä luontoinventaario ennen muita suunnitelmia, ja on varauduttava tekemään suojeltavia luontoarvoja turvaavat investoinnit yhtäaikaisesti mahdollisen muun rakentamisen kanssa (kaupunkiympäristölautakunnan päätös 17/12.12.2017).

Yleiskaavan 2050 kaupunkiluonto-teemakartassa on selkeä ”kehitettävä metsäverkostoyhteys” Kallahdenharjun suojelualueen ja (tulevan) Meri-Rastilan metsien luonnonsuojelualueen välillä. Tämä yhteys kulkee oleellisesti Ramsinranta IV:n asemakaavamuutosalueen kautta. Vaikka teemakartta ei ole tältä osin oikeusvaikutteinen, se on selkeä poliittinen tahdonilmaus kaupungilta, joten sitä on kaavoituksessakin noudatettava. Ramsinranta IV -luonnoksen läntinen osa ja itäisen osan neljä rannanpuoleisinta kerrostaloa samoin kuin puistoalue Ramsinkannaksen yli heikentävät oleellisesti tätä metsäyhteyttä osana laajempaa ekologista verkostoa. Asuinrakennuksen ja sen rantasaunan välistä pihapiirissä kulkeva noin kymmenen metriä leveä ”rantaraitti” ei riitä tarvittavaksi metsäverkostoyhteydeksi.

Puistoalue Ramsinkannaksen poikki 50–100 metriä leveänä vyönä katkaisisi tarpeettomasti ja ekologista kytkeytymistä vakavasti haitaten Meri-Rastilan – Ramsinniemen yhtenäisen laajan metsäalueen.

Ranta-alueen muuttaminen metsästä puistoksi ja rakennettava rantaraitti uhkaavat rikkoa kaupunkiluontorakenteen ja merellisen ja metsäisen kaupunkikuvan ja tuhota suojeltavat kulttuuri- ja luontoarvot.

Pikku Kortlahden hiekkaranta on paitsi suojeluarvoiltaan, myös virkistyksellisesti erittäin arvokas ja kannatamme sen tekemistä helpommin saavutettavaksi rantareittiä selventämällä ja kunnostamalla rantasauna yleiseen käyttöön. Rantareitti on suojelualueella toteutettava hienovaraisesti ja kiinteäaineisesti päällystämättömin kapein poluin (ei asvaltti- tai sementtiraitteja), jotta suojeltavat kulttuuriarvot, luontoarvot ja ympäristöyhteydet eivät vaarannu ja jotta säilytetään rannan ja rantametsän harvinainen, erityinen ja olennainen virkistysarvo: luonnonmukaisuus, kauneus ja villi tunnelma.

Kallahti Kallvik ry
1.12.2018