Kaupunki keskeytti puunkaatotyöt Uutelassa

Alue Uutelassa harvennustyön jälkeen tammikuussa. Vesa Koskikallio / Helsingin kaupunki

Alue Uutelassa harvennustyön jälkeen tammikuussa. Kuva: Vesa Koskikallio / Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala kertoo torstaina 28.1. julkaisemassaan tiedotteessa, että Helsingin kaupunki on keskeyttänyt Uutelan virkistysalueella tehtävät puunkaatotyöt viikkojen 4 ja 5/2021 ajaksi. Työt jatkuvat tällä hetkellä noin 1,5 hehtaarin kokoisella alueella, jossa tehdään istutusmännikön harvennusta. Muilla alueilla tehdään aiemmin kaadettujen puiden ja risujen kasaamis- ja siirtotöitä.

Uutelan virkistysalueella aloitettiin luonnonhoitotyöt vuoden 2020 alkupuolella, ja ne ovat jatkuneet vaiheittain. Tämän vuoden tammikuussa alueella on tehty pienten ja isompien puiden harvennustöitä metsä- ja niittyalueilla.

Töiden keskeyttämisestä määräajaksi päätettiin viime viikolla. Keskeyttämistä ovat pyytäneet Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja osa alueen asukkaista, jotka ovat olleet huolissaan siitä, että Uutelan luonnonhoitotyöt aiheuttavat tarpeetonta haittaa alueen luontoarvoille ja metsän tunnulle.

Kaupunki järjestää alueella viikolla 5/2021 katselmuksen, johon on kutsuttu luonnonsuojeluyhdistyksen ja Vuosaari-Seuran edustajat. Katselmuksella keskustellaan tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä, monimuotoisuutta koskevista näkökannoista ja uusimmista aluetta koskevista luontotiedoista. Mahdollisista sovittavista muutoksista luonnonhoitotoimenpiteiden toteutuksessa tiedotetaan katselmuksen jälkeen.

Luonnonhoito perustuu suunnitelmaan

Kaupunkiympäristön toimialan tiedotteessa kerrotaan myös, että Uutelassa tehtävät työt perustuvat 28.11.2017 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttyyn Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan ja siihen liittyvään Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan vuosille 2018–2027. Toteutussuunnitelma sisältää kartan ja kuvaukset siitä, millaisia toimenpiteitä eri osa-alueille on suunniteltu ja ryhdytty toteuttamaan.

Toteutussuunnitelmassa osaan Uutelan metsistä on suunniteltu eriasteisia harvennuksia ja muita luonnonhoidon toimenpiteitä, joilla tähdätään alueen metsien turvallisen virkistyskäytön jatkumiseen, mutta myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Harvennettavilla alueilla on tavoitteena parantaa metsään jäävien puiden kasvumahdollisuuksia ja kerroksellisuutta. Suunnitelmana on, että alueelle jätetään eriasteista lahopuuta, ja tiheikköjä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi. Alueella on maatalouden perinnebiotooppeja, kuten niittyjä, hakamaita ja lehdesniittyjä, joista on karsittu puita niiden metsittymisen hillitsemiseksi.

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet koskevat vain osaa Uutelan alueista. Ne eivät koske myöskään luonnonsuojelualueita tai Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa olevia alueita, joita on Uutelan pinta-alasta noin 37 prosenttia. Uutelan itäosassa sijaitsee Särkkäniemen luonnonsuojelualue, ja lisäksi luonnonsuojeluohjelmassa on esitetty rauhoitettavaksi Rudträskin kosteikko, aarniometsämäinen Uutelan metsä sekä Skatanniemen kallioinen kärki ja linnoitusalue. Nämä alueet on jo nykyisellään rajattu luonnonhoidon ulkopuolelle lukuun ottamatta ulkoilureittien reunavyöhykkeitä.