Lausunto Kulttuurikorttelin asemakaavahankkeesta

Havainnekuva Kulttuurikorttelista, oikealla Vuotalo. Havainnekuva: Studio Lumart ja Vos-tiimi

Havainnekuva Kulttuurikorttelista, oikealla Vuotalo. Havainnekuva: Studio Lumart ja Vos-tiimi

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat jättäneet 29.5.2022 lausunnon Vuosaaren keskustaan suunnitteilla olevasta ns. Kulttuurikorttelista. Lausunnossa todetaan:

”Vuosaaren keskustan alueelle sijoittuvan Kulttuurikorttelin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä mielipiteitä varten. Vuotalon itäpuolelle suunnitellaan toiminnoiltaan sekoittunutta keskustakorttelia, joka sijoittuu purettavan koulurakennuksen ympäristöön. Kulttuurikortteliksi kutsutun alueen suunnitteluun haetaan yhteistyökumppania kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailu on parhaillaan jo käynnissä.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät kaupunginosan keskeisimmän alueen kehittämistä hyvänä asiana ja esillä olevaa aineistoa monella tapaa kiinnostavana, mutta näkevät kaavahankkeen toteuttamisessa ja vuorovaikutuksessa useita ongelmakohtia, joiden merkitys korostuu entisestään, koska suunnittelualue on Mosaiikkikorttelin kanssa Vuosaaren keskustan viimeisiä suurempia rakentamattomia korttelialueita. Yhdessä nämä kaksi vierekkäistä korttelia muodostavat tulevaisuudessa kaupunkikuvallisesti keskeisen ja toiminnallisesti tärkeän Vuosaaren uuden keskustan kokonaisuuden.

Kaupunkikuva

Nyt suunniteltava alue sijaitsee maisemallisesti ja arkkitehtonisesti herkässä kohdassa. Pohjoisen ja idän puolella on maakunnallisesti kulttuuriympäristönä arvokas 1960-lukulainen Keski-Vuosaari, kun taas etelä- ja länsipuolella sijaitsevat huomattavasti uudempaa arkkitehtuuria edustavat kulttuurin, liikenteen ja kaupan maamerkit Vuotalo, Vuosaaren metroasema ja Kauppakeskus Columbus sekä aivan lähellä myös Cirrus ja muut alueelle kohta nousevat korkeat asuintalot, jotka hallitsevat jo nyt vuosaarelaista suurmaisemaa.

Vuosaaren kaupunginosalle omaleimaista on sen luonnonläheisyys ja merellisyys. Toistuvasti eri yhteyksissä ilmenee, miten tärkeää luontoympäristö on asukkaiden viihtyvyyden kannalta. Toisaalta, myös hyviä kulttuuri- ja muita palveluja arvostetaan ja toivotaan, niinpä Vuotalon laajennus kaavamuutoksen yhteydessä on ilahduttavaa.

Kortteliin suunniteltu 33500 kerrosneliömetrin määrä voi kaavamaisesti toteutettuna vaikuttaa kuitenkin tukkoiselta ja mittakaavaltaan ympäröivään kaupunkikuvaan sopimattomalta. Elämyksellisyyden ja urbaanisuuden toivoisi erityisesti Vuosaaressa sisältävän myös vehreyttä ja avaruutta, sekä Mosaiikkikorttelin massiivisuuden vastapainoksi myös pienimittakaavaisuutta ja viihtyisää katutilaa, vaikka ollaankin kaupunginosan keskustassa.

Katutason toiminnan tuomista osaksi keskustan ympäristöä painotetaan myös jo hyväksytyissä suunnitteluperiaatteissa, mitä allekirjoittajat pitää kannatettavana ajatuksena. Samoin alueelle tulevaisuudessa paremmin rajautuvien kolmen eri aukion, eli Mosaiikkitorin, Vuotalonaukion ja Mosaiikkiaukion, ajattelemista suunnittelussa mahdollisuuksiltaan ja tehtäviltään erilaisina toisiaan täydentävinä aukiotiloina on hyvä lähtökohta nykyisen tilanteen parantamiseksi suunnittelukilpailussa mahdollisesti saatavien uusien ideoiden kautta. Vuotalon ja uuden rakennuksen välisestä tilasta Vuotalonaukiosta on tulossa kaksitasoinen. Toivottavasti erikoinen mahdollisuus saa suunnittelijat tekemään siitä onnistuneen tapaamis- ja tapahtumapaikan. Kaikissa kolmessa aukiossa tulisi olla myös tulevaisuudessa edelleen avaruuden tuntua korkeiden rakennusten keskustassa. Uusi korttelikokonaisuus on aivan oikein päätetty pitää puolijulkisena tilana liikkumisen kannalta, mikä linjaus sopii hyvin kortteli keskeistä sijaintia ajatellen.

Kulttuuritilat

Kulttuurikorttelin kilpailuohjelmassa todetaan, että alueella on tunnistettu tarve lisätä tiloja taiteen perusopetuksen käyttöön. Muutama vuosi sitten tehdyn tutkimuksen mukaan tuettua taiteen perusopetusta Vuosaaressa saa noin neljä prosenttia lapsista ja nuorista, kun se Helsingin keskustan alueella nousee jopa yli viidenkymmenen prosentin. Liikuntapaikkoja Vuosaaressa on hyvin ja tämä on erinomainen asia. Kuitenkin jokaisella lapsella ja nuorella olisi hyvä hänen niin halutessaan olla myös joku taideharrastus, koska kummatkin tuovat tutkitusti hyvinvointia ja tasapainottavat toisiaan. Niin liikunnassa kuin myös taiteen perusopetuksessa on tärkeää, että niitä voisivat harjoittaa myös sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät välttämättä tähtää harrastuksensa parissa huipputuloksiin ja kilpailuihin. Myös aikuisväestön taideharrastamistilat ovat Vuosaaressa hyvin rajalliset. Vuotalo tuo korkeatasoista kulttuuripalvelua paikkakunnalle, mutta harrastajille siellä on hyvin niukasti tiloja.

Uuteen Kulttuurikortteliin olisi Vuotalon laajennuksena tulossa yksi 150 m2:n tila esitystilaksi sekä kaksi harjoitussalia ja kaksi opetusluokkaa. Tilojen yhteisala olisi kerrosneliömäärinä noin 500 k-m2. Määrä on kovin niukka, koska taiteita on monia lajeja ja ne kaikki tarvitsevat erilaisia tiloja. Kaiken kaikkiaan kulttuurikorttelihankkeeseen on varattu aivan liian vähän tilaa eri taiteen lajeille ja niiden harrastajille. Jos 500 k-m2 osoitetaan kulttuurille, kilpailuohjelman mukaiset kerrosalat  liike- ja toimitilakäyttöön ovat
5 000 k-m2 ja asumiseen 28000 k-m2. Kulttuurille ja taiteen perusopetukseen osoitettu alustava tilavaraus on osuudeltaan olemattomat noin 1,5 % suunnittelualueen tavoitellusta 33 500 k-m2 kerrosneliömäärästä. Riittääkö 500 k-m2 todellakin kasvavassa Vuosaaressa? Voidaanko tässä tapauksessa oikein enää uskottavasti edes puhua kulttuurikorttelista?

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät tärkeänä muuttaa asemakaavahankkeen jatkotyössä suunniteltua jakaumaa siten, että keskeisesti Vuosaaren kaupunkikuvaan vaikuttavassa ja nimenomaan Kulttuurikortteliksi nimetyssä korttelissa taiteet ja kulttuuri sekä toisaalta korttelin muut käyttötarkoitukset olisivat huomattavasti paremmin tasapainossa.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kaupunki etsii parhaillaan suunnittelukilpailulla kumppania Kulttuurikorttelin suunnitteluun ja kehittämiseen. Kilpailumuotona on ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely. Kilpailussa on tarkoitus löytää suunnittelualueelle kilpailun tavoitteiden mukainen, teknis-taloudellisesti toteutuskelpoinen ratkaisu ja sille toteuttaja. Jatkotyö hankkeen suunnittelussa on tarkoitus tehdä monivaiheisten neuvottelujen kautta yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa.

Kilpailua varten julkaistiin sen käynnistyessä maaliskuussa Vuosaaren Kulttuurikorttelin kehittäminen -kilpailuohjelma sekä paljon taustamateriaalia suunnittelualueesta. Kilpailuehdotukset on pyydetty palauttamaan elokuun loppuun mennessä. Ehdotusten arvioinnin kriteereiksi on laadittu toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset vaatimukset sekä tavoitteet. Tavoitteena olisi, että kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta ja alueen varaamisesta hankkeen jatkokehittämistä varten keväällä 2023.

Allekirjoittaneet vuosaarelaisyhteisöt pitävät tavoiteltavan hyvän asukasvuorovaikutuksen kannalta outona, että monet suunnittelualueen keskeiset ratkaisut ja tavoitteet on laadittu, ja osin myös päätetty, jo mainitun kilpailuohjelman kirjoittamisen yhteydessä virkamiestyönä ennen kaavahankkeen avointa julkista vuorovaikutusta.

Parempi ja kaikille osapuolille korrekti toimintatapa olisi ollut käydä ensin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä laaja keskustelu alueen suunnittelun tavoitteista sekä erilaisista taide- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä tarpeista Vuosaaressa, ja vasta tämän vuorovaikutuksen lopputuloksena laatia kilpailuohjelma kaavan jatkotyötä ajatellen. Tästä olisi ollut paljon hyötyä myös suunnittelijoille itselleen sekä myös kaikille kilpailuun osallistuville.

Toivottavasti puutteellisen vuorovaikutuksen valitettavat epäkohdat korjataan asemakaavan valmistelun tulevissa vaiheissa siten, että Vuosaaren keskeisimmälle paikalle nousee aikanaan kaupunkikuvallisesti laadukas ja toiminnallisesti monipuolinen kortteli, jonka kaikenikäiset vuosaarelaiset voivat kokea vastaavan Kulttuurikorttelin nimeä.”

Helsingissä 29.5.2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja,

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja,

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja