Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten tontin rakennuskieltoa pidennetään Ramsinniemessä

Vapaa-ajan rakennus on säilynyt sisustusta myöten lähes alkuperäisessä asussa.

Vapaa-ajan rakennus on säilynyt sisustusta myöten lähes alkuperäisessä asussa.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti joulukuussa 2022 pidentää kahdella vuodella rakennuskieltoa Ramsinniemessä sijaitsevalla tontilla, jolla sijaitsee Alvar Aallon Enso-Gutzeitille suunnittelema vapaa-ajanrakennus ja saunarakennus. Rakennuskielto on voimassa 18.12.2024 asti. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee kuuluttaa.

Ramsinniemessä sijaitsee Alvar Aallon Enso-Gutzeit Osakeyhtiön, nykyisen Stora Enso Oyj:n, henkilökunnalle suunnittelema vapaa-ajanrakennus ja rantasauna. Ne valmistuivat Helsingin olympiavuonna 1952. Sijaintipaikka Kortlahden rannalla on rauhallinen. Vapaa-ajan rakennuksen sisustuksen suunnittelivat taiteilija Maija Heikinheimo ja yhtiön johtajan vaimo, vuorineuvoksetar Greta Skogster-Lehtinen. Päärakennus on säilynyt sisustusta myöten lähes alkuperäisenä. Mustaksi maalattu hirsisauna sijaitsee aivan merenrannan tuntumassa jyrkällä rantakalliolla.

Alvar Aalto -säätiö lähetti 12.6.2000 päivätyn kirjeen kaupunginhallitukselle, jossa esitettiin, että Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen suojelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Saunarakennus sijaitsee Kortlahden rannalla.

Saunarakennus sijaitsee Kortlahden rannalla.

Tontti kuuluu alueeseen, jolla asemakaavoitus on vireillä. Ramsinniemen pohjoisosan asemakaavamuutosta koskevaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ollaan laatimassa ja tavoitteena on saada se nähtäville alkuvuodesta 2023. Kaavoitustyö kestää arviolta 2,5 vuotta. Rakennuskieltoalueen osalta asemakaavamuutoksen tavoitteena on turvata Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten säilyttäminen ja varustaminen asianmukaisin suojelumerkinnöin. Rakennuskiellolla estetään toimenpiteet, jotka voisivat vaikeuttaa tai estää tontin kaavoitusta ja kaavan toteuttamista.

Alueella on voimassa yleiskaava 2002. Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään (8.11.2018) Helsingin yleiskaavan 2016 määräykset Ramsinniemen osalta. Tontti on yleiskaava 2002:ssa hallinnon- ja julkisten palvelujen aluetta, sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Lautakunta katsoo, että rakennetun ympäristön suojelun turvaamiseksi tulisi rakennuskieltoa pidentää asemakaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.