Ramsinranta 4:ään 450 uutta asukasta ja Vuorannasta hoivakoti

 

Vuorannasta remontoidaan hoivakoti.

Alkon entiseen koulutuskeskukseen Vuorantaan on tulossa hoivakoti. Huonoon kuntoon päässeessä rakennuksessa toimi viimeksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.

Ramsinrantaan, Vilsandinkujan ja Ramsinniementien varteen, suunnitellaan uusia asuinrakennuksia sekä uutta rantaraittia. Olemassa olevat suojellut rakennukset kunnostetaan. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan 27.11. kello 17.30–19.30 Merilahden peruskoulussa, osoitteessa Kallvikinniementie 1.

Asemakaavan muutos koskee kahta kartassa merkittyä aluetta: entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan tonttia osoitteessa Vilsandinkuja 3 ja Vilsandinkuja 4 ja sen läheisyydessä sijaitsevia katu- ja pysäköintialueita, sekä korttelia osoitteessa Ramsinniementie 18, siihen liittyviä katualueita ja metsää, Pikku Kortlahden puistoa sekä Ramsinkannasta. Tavoitteena on mahdollistaa Ramsinrantaan asuinrakennusten täydennysrakentaminen ja muuttaa rantavyöhyke puistoksi, jossa kulkee yhtenäinen rantareitti. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksista.

Vuorannasta hoivakoti

Entisen Alkon koulutuskeskuksen suojellut rakennukset kunnostetaan palvelu- ja hoiva-asumiseen. Koulutuskeskuksen tontin länsiosa ja Pärnunkadun varressa sijaitseva pysäköintialue kaavoitetaan asumiseen.

Ramsinniementien ja Huvilavahdinkujan väliselle alueelle suunnitellaan asuinrakennuksia. Suojeltu kesähuvila ja rantasauna säilyvät osana asuinrakennusten pihapiiriä.

Kummallakin muutosalueella ranta säilyy metsäisenä. Ranta-alue muutetaan puistoksi, jonka läpi kulkee yhtenäinen rantareitti Vuorannasta Ramsinkannakselle asti. Rantareitti toteutetaan myös muutosalueiden välissä oleville yksityisomistuksessa oleville tonteille laadittujen maankäyttösopimusten mukaisesti.

Kanavaa ei tule

Ramsinkannaksen lähivirkistysalueella oleva kanavavaraus poistetaan. Jatkamalla rantaraittia Kortlahdelle asti parannetaan kulkuyhteyksiä kannaksen yli.

Alueelle 450 asukasta

Täydennysrakentamisen myötä alueelle tulee arviolta 450 uutta asukasta.

Helsingin kaupungin karttakuvasta näkee Ramsinranta 4:ään rakennettavat alueet.

Helsingin kaupungin karttakuvasta näkee Ramsinranta 4:ään rakennettavat alueet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 19.11.–10.12.2018 seuraavissa paikoissa: Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2 ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 10.12.2018. Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2005–2011) ja niissä Vuorannan alue on merkitty pääosin palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla rakennus- ja puutarhataiteellisesti merkittävä ympäristökokonaisuus tulee säilyttää. Ramsinniementien alue on merkitty loma-asuntojen korttelialueeksi, jonka maisemallisesti arvokas huvilaympäristö tulee säilyttää. Ramsinkannas ja osa rannasta on merkitty lähivirkistysalueeksi. Vilsandinkuja 3 on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa yleiskaavassa (2002) alue on merkitty pääosin pientalovaltaisen asumisen sekä hallinnon ja julkisten palvelujen alueeksi. Ramsinkannaksen ympäristö on merkitty virkistysalueeksi. Lisäksi alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot säilyvät.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi. Ramsinniementiellä on varaus baana- ja pikaraitiotieyhteydelle. Alueen läpi on esitetty viheryhteys.

Ramsinniemeen tulevan toisen uuden asuinalueen, Ramsinranta 3:n asuntojen rakentaminen ei ole vielä alkanut.