Meri-Rastilan itäosan kaava läpi lautakunnassa kahden vastaehdotuksen kera

Meri-Rastilan itäosan asemakaava.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 11.2.2020. Tätä ennen ehdotus oli jätetty pöydälle pari kertaa. Asemakaava kattaa Halkaisijantien, Meri-Rastilan tien ja Harbonkadun ympäristön kerrostalokortteleita sekä Pohjavedenpuiston, Ison Kallahden puiston ja Ullaksenpuiston. Asuntoja alueelle tulisi noin 2 000 uudelle asukkaalle.

Lautakunnan kokouksessa vasemmistoliiton Mia Hagmanin ja Noora Laakin palautusesitys ei saanut kannatusta, mutta kaava hyväksyttiin muutaman vastaehdotuksen kanssa. Anni Sinnemäen (vihr.) ja Jape Lovénin (sd.) läpi menneessä vastaehdotuksessa todetaan: ”Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että kaavan loppuvalmistelussa huolehditaan siitä, että kaikki tarvittavat luontoselvitykset tehdään, niiden tulokset huomioidaan ja että ne ovat asianmukaisesti osa vuorovaikutusta.”

Jape Lovénin ja Nuutti Hyttisen (ps.) hyväksytyssä vastaehdotuksessa sanotaan puolestaan: ”Lautakunta edellyttää jatkosuunnittelussa huomioimaan yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden kehittämisen edelleen kaava-alueella.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Vuotien viereiseen Pohjavedenpuistoon suunniteltuja taloja.

Vuotien viereiseen Pohjavedenpuistoon suunniteltuja taloja. Havainnekuva: Helsingin kaupungin asemakaavoitus 

Nyt kaava asetetaan nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen. Lopullisesti asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Meri-Rastilan itäosan asemakaavan suunnitteluaineistoon voi tutustua hankekortissa.

Meri-Rastilan länsiosan kaavaehdotus hyväksyttiin lautakunnassa syyskuussa 2019. Kaavaehdotus viimeistellään muistutusten ja lausuntojen pohjalta ja se tuodaan tarkistettuna ehdotuksena uudelleen lautakunnan käsittelyyn näillä näkymin kevään 2020 aikana.

Kaava-alueelta löydettiin erittäin uhanalaista sammalta

Maanantaina 10.2. tulleen Kallahti Kallvik ry:n tiedotteen mukaan Pohjavedenpuistosta, Ullaksenpuistosta ja Ison Kallahden puistosta löydettiin 7.2.2020 tehdyissä kenttätutkimuksissa merkittävät esiintymät erittäin uhanalaista lahokaviosammalta. Yli puolet kaikesta rakennettavaksi aiotusta metsäalasta on lahokaviosammalen ydinaluetta. Kääpätutkija Olli Mannisen tekemissä tutkimuksissa alueelta löytyi noin 80 erilliseltä lahopuurungolta lahokaviosammalta. Alueellisesti uhanalaisia lajeja ovat rusokantakääpä, rakkosammal ja ruostekääpä. Näitä indikaattorilajeja esiintyy vain poikkeuksellisen vanhoissa ja monimuotoisissa metsissä. Silmälläpidettäviä lajeja ovat rusokantakääpä ja rakkosammal.

Tieto löydöksistä saatettiin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten tietoon ennen 11.2. ollutta kokousta. Kallahti Kallvik ry:n mielestä Meri-Rastilan itäosan kaava olisi pitänyt palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Yhdistyksen mielestä kaavoitettavista metsäalueista ja ympäröivästä metsäverkostosta olisi pitänyt tehdä asianmukaiset luontoselvitykset ennen suunnittelun jatkumista.