Uutta Itä-Helsinkiä -ilta verkossa sekä Vuosaaren asemakaavojen kommentointia

Itä-Helsinkiin on suunnitteilla ja rakenteilla paljon. Ajankohtaiset hankkeet ovat kattavasti esittelyssä maanantaina 16.11. (Herttoniemi, Vartiokylä, Myllypuro, Mellunkylä, Kontula, Vesala, Kulosaari), tiistaina 17.11. (Vuosaari ja Vartiokylänlahti) ja torstaina 19.11. (Laajasalo, Kruunuvuorenranta ja merellinen Itä-Helsinki) kello 17 alkavissa Uutta Itä-Helsinkiä -illoissa. Suunnittelijat kaupungilta toivovat, että mahdollisimman moni Itä-Helsingin asukas tulisi mukaan verkkoon keskustelemaan alueen kehittämisestä.

Tiistaina 17.11. katse kääntyy Vuosaareen ja Vartiokylänlahden alueelle. Vuosaaressa on useita suunnitelmia, joihin toivotaan juuri nyt kaupunkilaisten palautetta. Näitä ovat Hallkullanniemi ja Nuottasaari Uutelassa, Nordsjön kartanon ympäristö sekä Satamakaaren teknisen huollon alue.

Osallistu kotisohvalta

Osallistuminen on kaupunkilaisille helppoa – mukaan pääsee omalla tietokoneella tai mobiililaitteella.

Tilaisuudessa Helsingin kaupungin työntekijät pitävät tiiviitä esityksiä ajankohtaisista hankkeista. Kaupunkilaiset voivat kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta. Kysymyksiin on vastaamassa iso joukko kaupunkiympäristön asiantuntijoita. Tilaisuudessa puhutaan suomea, mutta kysymyksiä voi kirjoittaa chattiin myös englanniksi. Iltojen tallenteet tuotetaan verkkosivulle suomeksi tekstitettyinä kahden viikon kuluessa tilaisuudesta. Tällaista tilaisuustallenteen saavutettavuutta lisäävää tekstitystä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa kaupunkiympäristön toimialalla.

Jokaisen illan tarkempi ohjelma ja liittymislinkit löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet kohdasta 16.–19.11. Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuus.

Kysymyksiä ja aihetoiveita iltaan voi esittää etukäteen Kerro kantasi -palvelussa, joka on avoinna 12.11. saakka osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/uih2020

Hallkullanniemi ja Nuottasaari

Kaava-alue on rajattu karttaan punaisella viivalla. Alue liittyy Uutelan virkistysalueeseen, jonka rantareitti saa näin hienon lisän.

Kaava-alue on rajattu karttaan punaisella viivalla. Alue liittyy Uutelan virkistysalueeseen, jonka rantareitti saa näin hienon lisän.

Hallkullanniemi ja Nuottasaari liitetään Uutelan virkistysaluekokonaisuuteen kaavoittamalla alue pääosin retkeily- ja ulkoilualueeksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hallkullanniemen ja Nuottasaaren alueita Uutelan virkistysalueen yhteydessä. Tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen virkistyskäyttö sekä samalla säilyttää ja turvata alueen luontoon, maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot. Kallioiselta niemeltä ja Nuottasaaren poukamilta on hienot näköalat kauas merelle. Uutelan rantareitti saa uuden hienon, maisemaltaan ja toiminnoiltaan upean kohteen. Notsundin hirsihuvila suojellaan ja sen sekä Sandstrandin huvilan pihapiirit säilytetään. Molempien pihapiirien täydentäminen mahdollistetaan alueen arvot huomioiden.

Helsingin kaupunki omistaa alueen yhtä yksityisomistuksessa olevaa tilaa lukuun ottamatta. Yksityisomisteisen tilan kaavoitus on tullut vireille alueen omistajan hakemuksesta. Muilta osin kaavoitus on käynnistynyt kaupungin aloitteesta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Nuottasaari ja sinne johtava silta. Kuva: Matti Koivisto

Nuottasaari ja sinne johtava silta. Kuva: Matti Koivisto

Hallkullanniemi on tärkeä lepakkoalue (arvoluokka I) sekä matelija- ja sammakkoeläinkohde (arvoluokka I). Alueella on uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin luontotyyppeihin kuuluva Skatan rakkolevävalli Haminasalmenlahden pohjukassa, sekä Pitkälahden hiekka- ja kivikkorannat Hallkullanniemen kaakkoisrannalla. Alueella on myös lahokaviosammalen elinympäristöjä.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa tiistaina 17.11. kello 17.00–19.40.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (kaavaluonnos, havainnekuva, luontoselvitys, vuorovaikutusraportti) on esillä 16.11.–4.12.2020 muun muassa Vuotalossa (Mosaiikkitori 2) ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat Mielipiteitä pyydetään esittämään viimeistään 4.12.2020 esimerkiksi sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Nordsjön kartanon alue

Kartanoa ympäröi laaja kartanopuisto.

Kartanoa ympäröi laaja kartanopuisto.

Nordsjön kartanon alueelle haetaan asemakaavan muutosta. Kartanon ympäristössä sallittuja käyttötarkoituksia sekä korttelien ja tonttien rajoja muutetaan. Samalla jalankulun reittejä selkeytetään. Alueen lisärakentaminen jäsennellään uudelleen luontevaksi osaksi kokonaisuutta. Asemakaavan muutos koskee Nordsjön kartanoympäristöön kuuluvia rakennuksia ja kartanopuistoa. Tavoitteena on edistää alueen virkistyskäyttöä sekä palveluliiketoimintaa kartanon päärakennuksessa ja säilyttää rakennusten ja puiston muodostaman kokonaisuuden kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja rakennustaiteelliset arvot.

Nordsjön kartano sijaitsee Vuosaaren asutuskeskuksen itäpuolella. Puisto rajautuu luoteessa hautausmaaksi varattuun alueeseen, koillisessa golfkenttään ja etelässä Vuotiehen. Kaupunki on asettanut Nordsjön kartanon myytävien kohteiden listalle.

Asiaa esitellään tiistaina 17.11. kello 17–19.40 osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -asukastilaisuutta. Tilaisuus on verkossa. Osallistumista varten ei tarvitse ladata laitteelle uusia sovelluksia, sillä tilaisuuteen osallistutaan verkkoselaimen välityksellä. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä ja kommentoida kommentointipalstalla. Tilaisuuden tarkemmat tiedot ja osallistumisohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 16.11.–4.12.2020 muun muassa seuraavissa paikoissa: Vuotalossa (Mosaiikkitori 2) ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.12.2020.

Satamakaaren teknisen huollon alue

Vuosaaren Satamakaaren teknisen huollon aluetta on tarkoitus laajentaa ja samalla parantaa alueen teknisiä ratkaisuja. Asemakaavan muutos koskee Satamakaaren teknisen huollon alueen kehittämistä lähialueineen.

Aluetta käytetään lumenkaatopaikkana ja sen kautta kulkee kaksi 110 kV suurjännitejohtoa sekä Itäreimarintien suunniteltu linjaus. Osa alueesta on virkistysaluetta ja osa suojaviheraluetta, jolla on luonnonsuojeluarvoa. Nykyistä lumenkaatopaikkaa on tarkoitus laajentaa ja samalla parannetaan alueen pohjarakenteita, pinnoitetta, valaistusta, hulevesien käsittelyä ja maisemointia. Lumen vastaanoton lisäksi alueelle suunnitellaan rinnakkaiskäyttöä, kuten maa-ainesten välivarastointia, kierrätystä ja jalostusta. Samalla tutkitaan, voidaanko aluetta käyttää muihin kiertotalouden tarpeisiin. Itäreimarintien osalta tarkastellaan, onko suunniteltua linjausta tarpeen muuttaa. Virkistyskäytön osalta suunnitellaan alueelle tarvittavat reitit ja mahdollisesti luonnontarkkailuun liittyviä toimintoja.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kaupungin lumihuoltoa ja maa-ainesten käsittelyä kestävällä tavalla. Samanaikaisesti tavoitteena on turvata alueen tärkeät luontoarvot, kuten viitasammakoiden elinympäristö.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa tiistaina 17.11.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viitesuunnitelma, suunnitelmaselostus, luontoselvitys) on esillä 16.11.–4.12.2020 muun muassa Vuotalossa (Mosaiikkitori 2) ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.12.2020.