Uusi selvitys hiilivarastoista ja -nieluista

Pääkaupunkiseudun hiilivarastot. Kartta: HSY

Pääkaupunkiseudun hiilivarastot. Kartta: HSY

Hiilivarastoista ja -nieluista on saatu uutta tietoa, kun pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY teettivät selvityksen maaperän ja kasvillisuuden hiilitaseesta syksyllä 2020. Tieto tukee ilmastotyön etenemisen seurantaa ja tuo pääkaupunkiseudun hiilinielut kartalle ja entistä näkyvämmäksi osaksi maankäytön suunnittelua.

Metsät ovat tärkeitä hiilivarastoja ja -nieluja

Selvityksessä arvioitiin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoja sekä niiden vuosittaista muutosta. Selvityksen mukaan merkittävimmät hiilivarastot sijaitsevat pääkaupunkiseudun metsäalueilla ja suojelualueilla sekä etenkin turvemailla. Kasvavaa hiilivarastoa kutsutaan hiilinieluksi. Hiilivarasto kasvaa erityisesti metsissä hiilen sitoutuessa kasvillisuuteen, joten metsäalueet toimivat hiilivarastojen lisäksi tärkeinä hiilinieluina.

– Vuonna 2019 kasvillisuuteen ja maaperärään sitoutuneen hiilen määrä vastasi noin 10 prosenttia alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupunkikohtaisesti hiilinielujen suhde päästöihin vaihteli välillä 4–21 prosenttia, sanoo ilmastoasiantuntija Juha Viholainen Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY).

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteeseen. Tämä tarkoittaa sellaisen tilan saavuttamista, jossa hiilidioksidipäästöt ja erilaiset hiiltä sitovat mekanismit, eli hiilinielut, ovat yhtä suuria.

– Kasvihuonekaasupäästöjä on seurattu jo pitkään, mutta tarvitsemme tietoa myös siitä, kuinka paljon hiiltä sitoutuu kaupunkialueella. Tämä selvitys tarjoaa ajantasaisen kuvan hiilivarastoista ja niiden muutoksesta sekä luo perustan seurannalle, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen toteaa.

Selvityksessä arvioitiin myös metsämaiden käsittelyä koskevia toimenpiteitä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämiseksi. Lähdeaineistona hiilitaselaskennassa käytettiin esimerkiksi kaupunkien paikkatietomuotoisia metsävaratietoja ja viheraluehoitoluokitusta.

Tietoa maankäytön suunnittelun tueksi

Metsäalueet ja vihreä infrastruktuuri palvelevat kaupunkiympäristöä myös luonto- ja virkistysarvojen kautta. Lisäksi ne vaikuttavat veden kiertoon ja pienilmastoon. Hiilivarastoja koskevan paikkatiedon toivotaan helpottavan eri ympäristönäkökulmien yhteensovittamista. Pääkaupunkiseutu kasvaa vauhdilla, mikä on tarkoittanut paikoin myös viheralueiden supistumista. Kaupungeissa uskotaankin, että uudesta tiedosta on hyötyä kestävän kasvun ohjaamisessa.

– Espoon kasvun tulee olla kestävää. HSY:n ja pääkaupunkiseudun yhteinen selvitys tukee Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa, jonka kanssa ne muodostavat hyvän tietopohjan hiilineutraalisuustavoitteemme toimeenpanon tueksi, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.

Hiilinieluja koskeva raportti ja selvityksessä tuotettu paikkatietoaineisto ovat saatavilla HSY:n verkkosivuilla: www.bit.ly/2Ntev2a. Selvityksen toteutti Simosol Oy.