Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 10.11. saakka. Kaavaehdotukseen voi tutustua muun muassa täällä. Asukasmäärän lisäys kaava-alueella on noin 2 000 asukasta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen aiemman version helmikuussa. Päätöksessään lautakunta korosti, että kaavan viimeistelyssä huolehditaan siitä, että kaikki tarvittavat luontoselvitykset tehdään, niiden tulokset huomioidaan ja että ne ovat asianmukaisesti osa vuorovaikutusta. Lisäksi lautakunta edellytti huomioimaan jatkosuunnittelussa yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden kehittämisen kaava-alueella. Nähtäville tulevaa kaavaehdotusta on muokattu lautakunnan päätöksen pohjalta.

Helmikuisen lautakuntakäsittelyn jälkeen on valmistunut selvitys, joka koskee koko Vuosaaren alueen lahokaviosammalia. Meri-Rastilan itäosan kaava-alueelle sijoittuu viisi lahokaviosammalen elinympäristöä. Ne eivät selvityksen mukaan kuitenkaan lukeudu Vuosaaren tärkeimpiin elinympäristöihin.

Kaava-alueella olevat lahokaviosammalen elinympäristöt jäävät osittain korttelialueilla sekä katualueilla tehtävän rakentamisen alle Pohjavedenpuiston, Ison Kallahden puiston ja Ullaksenpuiston ympäristöissä. Osa elinympäristöistä säilyy puisto- ja lähivirkistysalueilla. Lajin elinvoimaisuuden katsotaan säilyvän Vuosaaressa alueellisesti, joten kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia seudulliseen tai valtakunnalliseen elinvoimaisuuden tasoon.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuva Vuotieltä Pohjavedenpuiston suuntaan. Kuva: Avarrus Arkkitehdit

Havainnekuva Vuotieltä Pohjavedenpuiston suuntaan. Havainnekuva: Avarrus Arkkitehdit

Kaupunkiympäristölautakunnan antamien jatkosuunnitteluohjeiden johdosta Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston välistä paikallista metsä- ja puustoisen verkoston yhteyttä on parannettu leventämällä Jiippikujan alussa olevaa aukiota ja lisäämällä kaavamerkintä aukiolle istutettavista puista. Muutoksen takia viereisen korttelin pysäköintitalo on siirretty kaavassa Kallvikinniementien varteen, nykyisen Merilahden koulun pysäköintialueen paikalle. Vendakujan ja Jiippikujan välinen kortteli on uudessa kaavaratkaisussa osoitettu asumiselle. Kaavaan on lisätty määräys koskien lahokaviosammalen esiintymien huomioimista viheralueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi kaavaratkaisussa on lisätty jonkin verran rakennusoikeutta asuntoreformikilpailun voittajakortteliin Merilahden koulun ja Meri-Rastilan tie 23:n välissä. Kaavaan on myös tehty joitakin teknisluonteisia tarkennuksia.

Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotus viimeistellään, ja se viedään alkuvuodesta 2021 tarkistettuna ehdotuksena kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaavasta voi jättää muistutuksia 10.11. saakka kirjallisena esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi