Lautakunta palautti Ramsinranta IV:n kaavan – luontoalueiden arvot inventoidaan

Oy Transmeri Ab:n omistamalle alueelle haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaisi III–VII-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Ramsinrannan länsiosaan.

Oy Transmeri Ab:n omistamalle alueelle haettiin kaavamuutosta, joka olisin mahdollistanut III–VII-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Ramsinrannan länsiosaan.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 26.10., 2.11., 9.11. ja 16.11. Oy Transmeri Ab:n omistamaa maa-aluetta Ramsinrannassa sekä Ramsinkannaksen aluetta lähiympäristöineen. Ramsinranta IV:ksi nimetylle alueelle on haettu hakemuksesta asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi seitsemän asuinkerrostalon rakentamisen alueelle. Niiden kerrosluku olisi III–VII. Lautakunnan viimeisimmän päätöksen mukaan kaava päätettiin palauttaa valmisteluun luontoalueiden arvojen inventoinnin suorittamiseksi. Inventointien tulosten jälkeen arvioidaan, onko asemakaavaa mahdollista toteuttaa ja jos on mahdollista niin missä laajuudessa.

Uutta asuntokerrosalaa olisi tullut kaavaratkaisulla 12 870 k-m2. Tontin tehokkuusluku olisi ollut e=0,97. Asukasmäärän lisäys olisi ollut noin 300 asukasta. Kaavaratkaisun yhteydessä oli laadittu myös liikennesuunnitelma, jossa Ramsinniementiellä olevaa jalkakäytävää olisi jatkettu noin 200 metrin verran, jotta Meri-Rastilan metsän ulkoilureitti ja rantareitti olisi saatu yhdistettyä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kaava-alueen rajaus näkyy kartassa punaisella. Siihen kuuluu myös Ramsinniemen kapein kohta.

Kaava-alueen rajaus näkyy kartassa punaisella. Siihen kuului myös Ramsinniemen kapein kohta.

Kaava-alue sijaitsee Pikku Kortlahden rannassa. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kokonaisuus muodostuu yhtenäisistä metsäalueista, 1900-luvun alkupuolen huvila-asutuksesta ja 1940–1970-luvuilla rakennetuista yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksista. Tontilla oleva arkkitehti Artur Kullmanin vuonna 1935 piirtämä huvila on ollut yrityksen edustuskäytössä, ja se ja rannassa oleva saunarakennus sekä pihapiiri ovat suojeltuja.

Kaavan muutosehdotus jäi vielä lautakunnan kokouksessa 26.10. Olli-Pekka Koljosen (sd.) toimesta pöydälle. Asiaa käsiteltiin uudelleen lautakunnassa tiistaina 2.11., jolloin Ramachandran Arvindin (vas.) ehdotuksesta se jätettiin pöydälle. Asia oli tiistaina 9.10. kolmannen kerran käsittelyssä, ja se jäi taas pöydälle Olli-Pekka Koljosen ehdotuksesta. Viimeisen kerran asiaa käsiteltiin 16.11. kokouksessa, jossa se päätettiin palauttaa Anni Sinnemäen (vihr.) ja Mia Haglundin (vas.) ehdotuksesta äänin 9–4.

Palautusehdotuksessa sanotaan näin:

”Kaupunkiympäristölautakunta viittaa Helsingin uuden strategian kirjaukseen siitä, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Kirjauksen toteuttaminen edellyttää myös riittävän tietopohjan hankkimista kaavoituksen kohteena olevien alueiden luontoarvoista. Lautakunta päättää palauttaa kaavan valmisteluun luontoalueiden arvojen inventoinnin suorittamiseksi, joko METSO-inventoinnilla tai muulla tarkoituksenmukaisella luontoarvojen kartoituksella. Kaava-alueen metsää ei ole inventoitu, ja sen välittömästä läheisyydestä löytyy arvokkaita metsäluonnon monimuotoisuuskohteita, jotka on luokiteltu METSO-kriteeriluokkaan I.

Inventointien tulosten jälkeen arvioidaan, onko asemakaavaa mahdollista toteuttaa ja jos on mahdollista niin missä laajuudessa.”