Vuosaari-asioita kaupungin päätöksenteossa

Villenkallio

Kaupunginhallitus päätti 6.2. kokouksessaan hyväksyä Villenkallion kaavamuutoksen, joka koskee Kallvikintien varressa olevia kortteleita, viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä niitä ympäröiviä katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen kuudella asuinkerrostalolla nykyisten Rastilantie 2:n autosuojien ja pelikenttien tilalle sekä Airoparintie 1–3:n kaksikerroksisten asuinkerrostalojen korvaamisen kolmella puurakenteisella asuinkerrostalolla. Kaavaratkaisun mahdollistama asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta.

Asemakaavan muutosta täydennettiin Minja Koskelan (vas.) ja Maarit Vierusen (kok.) vastaehdotuksen mukaisesti: ”Kaupunginhallituksen saaman selvityksen mukaan Airoparintie 1–3:n rakennusten purkaminen ei ole ajankohtaista ennen 2030-luvun loppupuolta, jolloin rakennukset ovat tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Kaupunginhallitus pitää tätä suunniteltua aikataulua perusteltuna.” Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Nuottasaaren luontopolut ja laituri

Kaupunkiympäristölautakunta on antanut lausunnon toivomusponteen, joka koski Uutelan Hallakullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava ja sen muutosta. Toivomusponnessa pyydettiin, että alueelle sunnitellut kävelyreitit ja laituri sopivat mahdollisimman hyvin luontoympäristöön.

Lautakunta toteaa, että luontoarvojen huomioon ottaminen sekä uusien reittien ja rakenteiden sovittaminen luonnonympäristöön ovat kaupungin virkistysalueiden suunnittelun peruslähtökohtia. Hallkullanniemen ja Nuottasaaren laiturin ja kävelyreittien jatkosuunnittelua ohjataan muun muassa syksyllä 2022 hyväksytyn asemakaavan kaavamääräyksillä. Asemakaavan määräyksillä sekä sen valmistumisen jälkeen tehtävällä laadukkaalla suunnittelulla varmistetaan, että suunnitellut kävelyreitit ja laituri sopivat mahdollisimman hyvin luonnonympäristöön, lautakunta toteaa antamassaan lausunnossa.

Toivomusponnen teki 7.9.2022 valtuutettu Tuomas Rantanen (vihr.)

Heteniityntien koulun väistötilat

Vuosaaren Heteniityntien koulurakennuksen remontin aikaiset väistötilat on tarkoitus siirtää Lohikäärmeenpolun kentältä vuonna 2024 Porslahdentie 34:ään. Valtuutettu Ville Jalovaara (sd.) teki 18.1. asiasta valtuustoaloitteen, jossa todetaan esimerkiksi:

”Porslahdentie 34 ei ole sopiva sijainti koululle. Kyseiseen osoitteeseen on varsin pitkä kävelymatka Heteniityn alueelta, eikä muita kouluja ole läheisyydessä. Tulevien parakkien paikalla on tällä hetkellä asukkaille tärkeä metsäalue, joka jouduttaisiin  turhaa kaatamaan. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta paikka on myös huomattavan riskialtis.

Tietojen mukaan Kaskolle oli tarjottu peräti neljää parakeille sopivaa paikkaa Vuosaaresta, joten sijainti Porslahdentien varressa ei ole suinkaan ainut vaihtoehto. Ehdotan valtuustoaloitteella, että Heteniityn koululle etsitään toinen sijoituspaikka kuin Porslahdentie 34 Vuosaaresta, joka ei edellytä metsän kaatamista ja on mahdollisimman liikenneturvallinen.”