Vartiokylänlahden vedenalaista luontoa tutkitaan

Näytteidenottoa Vartiokylänlahdella. Kuva: Viktor Birgersson / Mix Research Ab

Näytteidenottoa Vartiokylänlahdella. Kuva: Viktor Birgersson / Mix Research Ab

Syyskuussa 2023 käynnistyneissä tutkimuksissa tutkitaan Helsingin vedenalaista luontoa poikkeuksellisen laajasti ja perusteellisesti. Tutkimuksessa käytettävällä huipputeknologialla saadaan ajantasainen kuva Vartiokylänlahden nykytilasta. Vartiokylänlahti on yksi Helsingin paikallisesti ekologisesti merkittävistä vedenalaisista meriluontoalueista.

Tutkimuksissa arvioidaan rakentamisen vaikutuksia

Tutkimuksissa kuvataan Vartiokylänlahden nykytila ja arvioidaan Puotilanrannan rakentamisen vaikutuksia Vartiokylänlahden vedenalaiseen luontoon ja sen rantoihin. Vaikutuksia arvioidaan vedenlaatuun, pohjaeläimistöön, vesikasvillisuuteen ja kalastoon liittyen.

Puotilanrannan rakentamisen yhteydessä Vartiokylänlahdelle tehdään meritäyttöjä. Tutkimuksissa arvioidaan myös, millaisia toimenpiteitä Vartiokylänlahden tilan parantamiseksi tarvitaan huomioiden rakentamisesta aiheutuvat vesistövaikutukset.

Vartiokylänlahden ekologinen tila on välttävä

Näytteidenottoa Vartiokylänlahteen laskevien purojen varsilla. Kuva: Ella Pippingsköld / Alleco Oy

Vartiokylänlahti on matala sisälahti ja herkkä ympäristön muutoksille. Vedenlaatu on hieman parantunut viime vuosikymmenten aikana, mutta merialue on edelleen välttävässä kunnossa.

Tutkittava alue kattaa Meri-Rastilan rannan, Marjaniemen itärannan ja Vuosaaren sillan pohjoispuolen. Ensimmäistä kertaa tutkitaan kokonaisvaltaisesti myös Vartiokylänlahteen laskevien purojen valuma-alueita, joilla on suora vaikutus lahden tilaan.

Kasveja ja eläimiä tunnistetaan soluja tutkimalla

Kartoituksessa tutkitaan rantakasvillisuus, purojen valuma-alueet, merenpohja ja vesi. Tutkimuksia tehdään mm. ottamalla näytteitä, kahlaamalla ja videoimalla. Tutkimuksissa hyödynnetään eDNA-menetelmää Vartiokylänlahden ja purojen kalalajiston ja simpukkalajien selvittämiseen. eDNA-menetelmällä tutkitaan merestä löytyviä eläinten soluja ja sen avulla voidaan tunnistaa joko lajiryhmiä tai yksittäisiä lajeja.

Tutkimuksia on tehty merenlahdella ja purojen varsilla syyskuun aikana ja ne jatkuvat kesällä 2024 rantojen kartoituksella. Käytännön tutkimustyön tekee Suomen johtava vedenalaiseen tutkimukseen erikoistunut yritys Alleco Oy. Kaupunki voi hyödyntää tutkimuksissa saatua tietoa Puotilanrannan suunnittelun lisäksi myös muissa yhteyksissä.